resultaten voor '{{ searchInput }}'

Geen resultaten gevonden.
Wet- en regelgeving 2022: Het Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Wet- en regelgeving 2022: Het Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Op 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ ingevoerd. Hieronder vind je informatie over dit model en over hoe de veranderingen uit dit model in de functionaliteit van Ons worden verwerkt.

Deze informatie wordt doorlopend bijgewerkt en is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2021

Op 1 januari 2022 wordt in de GGZ en FZ het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het nieuwe model is ontwikkeld om de bekostigingsvoorschriften voor de zorgaanbieder te vereenvoudigen. Ook moet het model leiden tot duidelijkere nota's voor de cliënt. Het ZPM vervangt de generalistische basis-ggz prestaties, de db(b)cs en de ggz zzps. Al deze financieringsstromen zullen op dezelfde wijze bekostigd gaan worden.

Algemene programma-informatie en achtergrond

Informatie en interactie met Nedap healthcare

  • Op 15 april vond er een informatiebijeenkomst plaats. Bekijk de sheets van deze bijeenkomst.

  • Op 20 mei vond er een tweede informatiebijeenkomst plaats. Bekijk de sheets van deze bijeenkomst.

  • Praat en lees mee in onze discussiegroep Samenwerken met Nedap -> Zorgprestatiemodel.

    Heb je nog geen account voor Samenwerken met Nedap? Lees meer over het aanmaken van een account voor Samenwerken met Nedap.

FAQ

Checklist

Het ZPM programma biedt een uitgebreide handreiking aan met per discipline informatie, handige tips en aandachtspunten ter voorbereiding op het nieuwe model.

Wat verandert er in Ons?

Hieronder vind je per deelproces beschreven wat er verandert met het ZPM en hoe de uitwerking hiervan vorm krijgt in de Ons-functionaliteit.

Proces: Intake en diagnostiek: zorgvraagtypering

Ter verbetering van de zorgvraagtypering schrijft het ZPM GGZ-zorgorganisaties voor dat er bij het aanvangen van een (her)behandeling voor patiënten naast een mogelijke DSM5-classificatie een (HoNOS+)vragenlijst of een alternatieve vragenlijst afgenomen moet worden, waaruit het juiste cluster voor de zorgzwaarte en -inzet vastgesteld kan worden.

Uitwerking in Ons

Wij werken eraan om de voorgeschreven (HoNOS+)vragenlijstmethodiek op een slimme manier beschikbaar te maken. We verkennen de mogelijkheden om dit via Ons Klinimetrie beschikbaar te stellen, waarbij als resultaat van de vragenlijst automatisch de juiste relevantie per cluster getoond wordt. Vanzelfsprekend blijft het voor de behandelaar mogelijk om hier handmatig van af te wijken. Ook wordt de zorgvraagtypering opgenomen in het GDS801-declaratiebericht. Ook is het rondom zorgvraagtypering mogelijk om koppelingen met ROM-systemen op te zetten.

Proces: Registreren en vastleggen

Onder het ZPM bestaan er minder prestaties dan eerder. Het model kent de volgende prestaties: consult, toeslag consult, groepsconsult, verblijfsdag, toeslag verblijfsdag en overige prestaties. Bij de verrichtingen die hieronder vallen, moet wel meer vastgelegd worden. Zo moet de verrichting op een tijdsbasis van standaard vanaf-tijdsduren geregistreerd worden. Ook moet er rekening gehouden worden met uitgebreidere beroepsgroep-voorschriften die bepalen of een beroepsgroep declarabel is of niet en er moet een setting meegegeven worden.

Uitwerking in Ons

Producten, uursoorten en toeslagen registreren in Ons Agenda

Het registreren van behandelingen gebeurt momenteel in Ons Agenda. Wij werken eraan om de huidige registratie-functionaliteit in Ons Agenda aan te passen aan de nieuwe eisen. Het registreren vanuit Ons Agenda zal op dezelfde, vertrouwde manier mogelijk blijven.

Wel verandert er iets in de benodigde inrichting: er komen aparte vooraf-ingestelde financieringsstromen beschikbaar voor de GGZ en FZ, op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld nu ook voor de Wlz en Zvw bestaat. Deze financieringsstromen bevatten alle producten die in de GGZ en FZ gebruikt kunnen worden. Als zorgorganisatie kun je vervolgens zelf uursoorten aanmaken die in bij de uursoortfinanciering gekoppeld kunnen worden aan het juiste product uit de voorgedefinieerde financieringsstroom.

Op deze manier registreert de gebruiker in Ons Agenda op dezelfde wijze als voorheen, en wordt de registratie op de achtergrond automatisch omgezet in het juiste te declareren product.

  • Raadpleeg voor algemene uitleg over (voorgedefinieerde financieringsstromen) deze handleiding

  • Raadpleeg voor algemene uitleg over de financiële nrichting van uursoorten deze handleiding

Trajectnummer (legitimatie) aanmaken

Het trajectnummer krijg in Ons vorm door hiervoor een handmatige legitimatie aan te maken bij de cliënt. Bij de legitimatie kan de zorgorganisatie zelf een nummer aanmaken: het trajectnummer. Voor de FZ geldt overigens dat het trajectnummer via een verwijzing van de DJI binnenkomt (en niet zelf aangemaakt kan worden). Bij de legitimatie zijn de producten toe te voegen die bij de cliënt van toepassing zijn. Per financieringsstroom (GGZ/FZ) wordt slechts een legitimatie per cliënt toegestaan. Een legitimatie kan wel meerdere verwijzingen bevatten.

Reistijd

De opdeling van de tijd in direct/indirect/reistijd vervalt. Reistijd naar een locatie van de zorgaanbieder zelf is in het ZPM niet declareerbaar.Voor reistijd (als toeslag bij consult) hebben we verkend of en hoe we dit in Ons moeten implementeren. We hebben geconcludeerd dat de huidige reistijdmogelijkheden in Ons Agenda voldoende mogelijkheden bieden voor de nieuwe voorschriften vanuit het ZPM. De eerder genoemde verkenningsoptie om dit automatisch te herleiden, wordt dan ook niet geïmplementeerd.

Beroepscategorie

De beroepsgroepcategorie zal vast te leggen zijn bij de beroepstoekenningen van de medewerker in Ons Administratie. Hier zal één beroeptoekenning per tijdsmoment ingericht kunnen worden; meerdere beroepstoekenningen op hetzelfde moment worden niet mogelijk.

Setting

Voor het registreren van de setting geldt dat we momenteel nog verkennen wat de beste manier is om deze vast te leggen. We streven ernaar om deze automatisch te kunnen afleiden, bijvoorbeeld uit locatie- of organigram gegevens, zodat dit niet bij elke registratie handmatig ingevuld moet worden. Daarbij geldt dat de automatisch afgeleide setting ook handmatig veranderd zal kunnen worden.

Verblijf

Voor de verblijfsprestaties geldt dat de voorgeschreven vastlegging uit het ZPM grotendeels al toegepast wordt in Ons. Verblijf is vast te leggen via een periodieke declaratie in Ons. Hierbij geldt dat de registratie van verblijf en afwezigheid de uiteindelijke declaratie bepaalt, waarbij automatisch afleidingen paatsvinden op grond van de voorgeschreven wetgeving. Voor deze verblijfsfunctionaliteit loopt momenteel een pilot.

Groepsbehandelingen

Groepsbehandelingen zullen via een uursoort 'Groepsconsult' in Ons Agenda te registreren zijn. Aansluitend aan de eisen uit het ZPM om per half uur af te leiden of een cliënt bij het consult aanwezig was, wordt het mogelijk om in de afspraakdetails per cliënt afwezigheden tijdens het concult in te geven. Zijn er meerdere behandelaren bij een consult aanwezig? Dan kunnen beide behandelaren hetzelfde consult registreren. Dit resulteert in een declaratie per behandelaar: bij twee betrokken behandelaren wordt het consult per aanwezige cliënt dus twee keer gedeclareerd.

Proces: Declaratie en bekostiging

Met de invoering van het ZPM wordt ook een nieuwe declaratiestandaard ingevoerd: de GDS801. Deze declaratiestandaard vervangt de GZ321 voor de GGZ en de FZ301 en FZ303 voor de FZ.

Uitwerking in Ons

De nieuwe declaratiestandaard GDS801 wordt geïmplementeerd in Ons en zal op tijd beschikbaar zijn, onder meer in de vorm van een GDS801-exportprofiel. De DBC-declaratiesystematiek komt te vervallen. We onderzoeken nog hoe de migratie van de DBC- naar de nieuwe systematiek het beste vorm kan krijgen. Vanzelfsprekend geldt dat de in de oude systematiek vastgelegde gegevens, beschikbaar blijven.