resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wet- en regelgeving 2022: Het Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Wet- en regelgeving 2022: Het Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Op 1 januari 2022 wordt het Zorgprestatiemodel voor de GGZ en FZ ingevoerd. Hieronder vind je informatie over dit model en over hoe de veranderingen uit dit model in de functionaliteit van Ons worden verwerkt.

Deze informatie wordt doorlopend bijgewerkt en is voor het laatst gewijzigd op 17 november 2021

Op 1 januari 2022 wordt in de GGZ en FZ het Zorgprestatiemodel (ZPM) ingevoerd. Het nieuwe model is ontwikkeld om de bekostigingsvoorschriften voor de zorgaanbieder te vereenvoudigen. Ook moet het model leiden tot duidelijkere nota's voor de cliënt. Het ZPM vervangt de generalistische basis-ggz prestaties, de db(b)cs en de ggz zzps. Al deze financieringsstromen zullen op dezelfde wijze bekostigd gaan worden.

Algemene informatie en achtergrond

Veelgestelde vragen

Checklist

Het ZPM biedt een uitgebreide handreiking aan met per discipline informatie, handige tips en aandachtspunten ter voorbereiding op het nieuwe model.

Informatie en interactie met Nedap healthcare

Praat en lees mee in onze discussiegroep Samenwerken met Nedap -> Zorgprestatiemodel.

Heb je nog geen account voor Samenwerken met Nedap? Lees meer over het aanmaken van een account voor Samenwerken met Nedap.

Hieronder staan de directe links naar de sessies over ZPM op Samenwerken met Nedap:

Intake en diagnostiek: zorgvraagtypering

Ter verbetering van de zorgvraagtypering schrijft het ZPM GGZ-zorgorganisaties voor dat er bij het aanvangen van een (her)behandeling voor patiënten naast een mogelijke DSM5-classificatie een (HoNOS+-)vragenlijst of een alternatieve vragenlijst afgenomen moet worden, waaruit het juiste cluster voor de zorgzwaarte en -inzet kan worden vastgesteld.

Uitwerking in Ons

Wij werken eraan om de voorgeschreven (HoNOS+-)vragenlijstmethodiek op een slimme manier beschikbaar te maken. We verkennen de mogelijkheden om dit via Ons Klinimetrie beschikbaar te stellen, waarbij als resultaat van de vragenlijst automatisch de juiste relevantie per cluster getoond wordt. Vanzelfsprekend blijft het voor de behandelaar mogelijk om hier handmatig van af te wijken. Ook wordt de zorgvraagtypering opgenomen in het GDS801-declaratiebericht, en is het rondom zorgvraagtypering mogelijk om koppelingen met ROM-systemen op te zetten.

Registreren en vastleggen

Onder het ZPM bestaan er minder prestaties dan eerder. Het model kent de volgende prestaties: consult, toeslag consult, groepsconsult, verblijfsdag, toeslag verblijfsdag en overige prestaties. Bij de verrichtingen die hieronder vallen, moet wel meer vastgelegd worden. Zo moet de verrichting op een tijdsbasis van standaard vanaf-tijdsduren geregistreerd worden. Ook moet er rekening gehouden worden met uitgebreidere beroepsgroepvoorschriften die bepalen of een beroepsgroep declarabel is of niet, en er moet een setting meegegeven worden.

Uitwerking in Ons

Producten, uursoorten en toeslagen registreren in Ons Agenda

Het registreren van behandelingen gebeurt momenteel in Ons Agenda. Wij werken eraan om de huidige registratiefunctionaliteit in Ons Agenda aan te passen aan de nieuwe eisen. Het registreren vanuit Ons Agenda zal op dezelfde, vertrouwde manier mogelijk blijven.

Wel verandert er iets in de benodigde inrichting: er zijn aparte vooraf ingestelde financieringsstromen beschikbaar gemaakt voor de GGZ en FZ, op vergelijkbare wijze als bijvoorbeeld nu ook voor de Wlz en Zvw bestaat. Per financieringsstroom definiëren we een (overlappende) set aan producten, waarmee we ervoor zorgen dat GGZ-producten niet kunnen worden gedeclareerd in een FZ-traject. De twee verschillende financieringsstromen zorgen voor twee verschillende zorglegitimaties voor de cliënt, zodat we eenvoudig en duidelijk ervoor kunnen zorgen dat er maximaal één tegelijkertijd loopt.

De declarabele en niet-declarabele producten voor het ZPM zijn in versie 2021.7.0 en 2021.7.6 aan Ons toegevoegd, zodat ze in 2022 gebruikt kunnen worden voor het declareren. De volgende vier niet-declarabele producten zijn toegevoegd, zodat je flexibele uursoorten kunt inrichten en de producten eenvoudig kunt toevoegen aan de zorglegitimatie:

 • diagnostiek

 • behandeling

 • groepszorg

 • zorgprestatiemodel

Zie Financieringsstromen toegelicht voor een algemene uitleg over (voorgedefinieerde) financieringsstromen en Uursoorten configureren voor een algemene uitleg over de financiële inrichting van uursoorten.

Een groepszorgprestatie niet kan worden afgeleid als er maar één cliënt in de afspraak geregistreerd wordt. Ons Administratie kijkt bij een zorgregel of er op één moment >1 cliënten worden geregistreerd. Dan wordt er afgeleid naar groepszorg. Het Zorgprestatiemodel schrijft voor dat bij 1 medewerker er geen groepszorg mag worden afgeleid.

Zorgtrajectnummer

Het trajectnummer krijgt in Ons vorm door hiervoor een handmatige legitimatie aan te maken bij de cliënt. Bij de legitimatie kan de zorgorganisatie zelf een nummer aanmaken: het zorgtrajectnummer. Voor de FZ geldt overigens dat het trajectnummer via een verwijzing van de DJI binnenkomt (en niet zelf kan worden aangemaakt). Bij de legitimatie zijn de producten toe te voegen die bij de cliënt van toepassing zijn. Per financieringsstroom (GGZ/FZ) wordt slechts een legitimatie per cliënt toegestaan. Een legitimatie kan wel meerdere verwijzingen bevatten.

Reistijd

De opdeling van de tijd in directe en indirecte tijd en reistijd vervalt. Reistijd naar een locatie van de zorgaanbieder zelf is in het ZPM niet declareerbaar. Voor reistijd (als toeslag bij consult) hebben we verkend of en hoe we dit in Ons moeten implementeren. We hebben geconcludeerd dat de huidige reistijdmogelijkheden in Ons Agenda voldoende mogelijkheden bieden voor de nieuwe voorschriften vanuit het ZPM. De eerder genoemde verkenningsoptie om dit automatisch te herleiden, wordt dan ook niet geïmplementeerd.

Beroepscategorie

In het Zorgprestatiemodel worden er per beroepscategorie afspraken gemaakt over tarieven. Bij een beroepscategorie horen één of meerdere beroepen. Dit zijn de enige beroepen die mogen declareren. De beroepsgroepcategorie is vanaf versie 2021.7 van Ons Administratie vast te leggen bij de beroepstoekenningen van de medewerker in Ons Administratie ( Medewerker Deskundigheid Externe codes ). Hier is een extra type toegevoegd, waar de lijst met Beroepen uit de codelijst Zorgprestaties onder vallen. Hier kan één beroeptoekenning per tijdsmoment worden ingericht; meerdere beroepstoekenningen op hetzelfde moment worden niet mogelijk.

Setting

Consulten worden o.a. ingedeeld in een van acht settings. De reden hiervan is dat met verschillende omgevingen waarbinnen het consult kan plaatsvinden, verschillende kosten zijn gemoeid. Een consult bij een vrijgevestigde zal bijvoorbeeld andere kosten kennen dan een consult in een kliniek.

 1. Instelllingen (instellingsniveau): Vanaf versie 2021.7.0 van Ons Administratie is het submenu GGZ en FZ toegevoegd onder de Overige instellingen. Daar vind je het menu-item Stel zorgprestatiemodel setting in, waar je bepaalde settings actief of inactief kunt maken, en standaard settings kunt instellen.

  Ook kun je per zorgorganisatie één standaardsetting kiezen, op dezelfde manier waarop dat bij Zorglegitimaties gebeurt. Deze settings mogen alleen als standaard worden ingesteld binnen de periode waarin zij als actief zijn geconfigureerd.

 2. Zorglegitimatie (cliëntniveau): Bij de zorglegitimatie is de Setting te registreren. Deze kan in de loop der tijd veranderen. De periode van de setting moet echter wel binnen de periode van de zorglegitimatie vallen. In periodes waarin geen setting is geregistreerd, wordt de standaardsetting gebruikt (als deze is ingesteld).

 3. Productafleiding: Bij de productafleiding wordt voor consulten het juiste product gekozen door dat af te leiden van:

  1. de setting in de zorglegitimatie

  2. de setting in de instellingen

  Als de setting op beide plekken niet is geregistreerd, kan er niet worden gedeclareerd.

Verblijf

Voor de verblijfsprestaties geldt dat de voorgeschreven vastlegging uit het ZPM grotendeels al toegepast wordt in Ons. Verblijf is vast te leggen via een periodieke declaratie in Ons. Hierbij geldt dat de registratie van verblijf en afwezigheid de uiteindelijke declaratie bepaalt, waarbij automatisch afleidingen paatsvinden op grond van de voorgeschreven wetgeving. Voor deze verblijfsfunctionaliteit loopt momenteel een pilot.

Groepsbehandelingen

In Ons Agenda wordt het mogelijk om registraties met absenties toe te voegen, zodat de aanwezigheid van groepen eenvoudiger vast te leggen is. Dit is nodig voor het ZPM vanwege de fijnmazige registratieverplichting/declaratie van Groepsconsulten. De mogelijkheid om absenties voor uursoorten vast te leggen, kan per uursoort worden geconfigureerd.

Zijn er meerdere behandelaren bij een consult aanwezig? Dan kunnen beide behandelaren hetzelfde consult registreren. Dit resulteert in een declaratie per behandelaar: bij twee betrokken behandelaren wordt het consult per aanwezige cliënt dus twee keer gedeclareerd.

Regiebehandelaar

De regiebehandelaar heeft een verantwoordelijkheid over het zorgtraject. Bij het kiezen van de regiebehandelaar wordt gevalideerd of deze het juiste beroep heeft. Dit beroep mag alleen van het type 'Beroep, ZPM' zijn. Zie je deze niet staan bij de te selecteren types, dan is dit aan te vragen via een ticket. Voor de BGGZ zijn andere beroepen van toepassing.

Deze functionaliteit is vanaf versie 2021.7.0 alleen in de backend gebouwd en nog niet zichtbaar in de applicatie. Bij de zorglegitimatie wordt het mogelijk om de Regiebehandelaar te registreren. Deze kan in de loop der tijd veranderen. Niet iedereen is een geldige regiebehandelaar. Zie Tijdelijke invulling regiebehandelaarschap zorgprestatiemodel voor meer informatie.

'Vanaf duur'

De 'vanaf duur' wordt afgeleid van de duur van de registratie. Een consult van bijvoorbeeld 35 minuten wordt afgeleid naar een product vanaf 30 minuten.

Verblijfsdag

Wij onderzoeken momenteel de verschillende typen verblijfsdagen (GGZ, FZ, etc), de klinische teller, verblijfsdagen afhankelijk van financieringsstromen en toeslagen en eventuele validaties.

Zorglabels

Bij zorglegitimaties wordt het mogelijk om een of meerdere zorglabels in te stellen. Per zorglegitimatie kun je daarnaast de verplichte begindatum en een optionele einddatum opgeven.

Het zorglabel maakt het mogelijk om meer informatie te koppelen aan een prestatie. Een prestatie kan meerdere labels hebben. Een voorbeeld van zo'n label is N01, Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz. Het gaat bij deze labels altijd om informatie die context toevoegt bij het declareren. Er zijn verschillende typen zorglabels, afhankelijk van wie de zorglabels definieert. De verschillende typen zorglabels worden beschreven in de factsheet (in de Regeling geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg worden alleen de publieke zorglabels beschreven).

Code

Labelnaam

N01

Uitzondering toegestane regiebehandelaar bij overgang jeugd-ggz

N02

Let op: Dit label heeft een einddatum gekregen van 31-12-2022.

Overgang oude bekostiging met direct tijd naar Zorgprestatiemodel

N03

Let op: Dit label heeft een einddatum gekregen van 31-12-2022.

Overgang oude bekostiging zonder direct tijd naar Zorgprestatiemodel

N04

Toeslag inzet tolk

G01

Uitzondering spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar: wijziging zorgvraag

G02

Uitzonder spelregel minimale betrokkenheid regiebehandelaar: wijziging financiering

G03

Ketenveldnorm levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

G04

Acute ggz buiten budget

G05

Zorgvraagtype ggz met reden niet aanwezig

G06

Zorgvraagtype ggz niet aanwezig vanwege gebruik Zorgvraagtype fz

S01

Digitale zorg

S02

Basis-ggz UMAMI

S03

Basis-ggz ELEO


Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ)

De regelgeving van de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) stond eerder los van andere financieringen. Dit is met het Zorgprestatiemodel samengevoegd. Er blijven echter een paar zaken over die toch nog van toepassing zijn voor cliënten die eerder onder GB-GGZ vielen. Het gaat hierbij om:

 • GB-GGZ-profielen

 • Beperkingen op het Beroep van de Regiebehandelaar

Bij een Zorglegitimatie kan je optioneel een GB-GGZ-profiel registreren. Dit profiel kan op elk gewenst moment worden aangepast. Wanneer een profiel binnen een zorglegitimatie afloopt, betekent dat dat er een verzwaring is van de zorg die niet meer binnen de GB-GGZ past. Wanneer een GB-GGZ-profiel is geregistreerd, controleren we bij het instellen van de Regiebehandelaar op de betreffende Beroepen.

Let op: Dit profiel is alleen van toepassing op de financieringsstroom GGZ-ZPM.

Tariefniveau

Deze functionaliteit is vanaf versie 2021.7.0 alleen in de backend gebouwd en nog niet zichtbaar in de applicatie. Bij de zorglegitimatie moet je het tariefniveau (hoog of laag) kunnen registeren en deze kan in de loop der tijd veranderen. Er wordt nog gewerkt aan een oplossing om dit ook via Ons Import te importeren.

Let op: Dit is alleen van toepassing bij de financieringsstroom GGZ-ZPM en alleen wanneer setting S01 een actieve periode (deels) in de toekomst heeft.

Privacybezwaar

Vanaf versie 2021.7.5 is het privacybezwaar toegevoegd aan het Zorgprestatiemodel in Ons Administratie. Registreer je een privacybezwaar, dan worden bepaalde gegevens niet aangeleverd bij de zorgverzekeraar of het NZa. De privacybezwaren zijn alleen beschikbaar in het onderdeel _Gebruik dossier- en persoonsgegevens_ bij een cliënt als de GGZ-licentie is ingeschakeld. Ga naar Cliënt Algemeen Gebruik dossier- en persoonsgegevens en geef aan of de cliënt een privacybezwaar heeft voor het delen van informatie. Ook kun je hier documenten, zoals toestemmingsverklaringen, toevoegen.

Declaratie en bekostiging

Met de invoering van het ZPM wordt ook een nieuwe declaratiestandaard ingevoerd: de GDS801. Deze declaratiestandaard vervangt de GZ321 voor de GGZ en de FZ301 en FZ303 voor de FZ.

Uitwerking in Ons

De nieuwe declaratiestandaard GDS801 wordt geïmplementeerd in Ons en zal op tijd beschikbaar zijn, onder meer in de vorm van een GDS801-exportprofiel. De DBC-declaratiesystematiek komt te vervallen. We onderzoeken nog hoe de migratie van de DBC- naar de nieuwe systematiek het beste vorm kan krijgen. Vanzelfsprekend geldt dat de in de oude systematiek vastgelegde gegevens, beschikbaar blijven.