resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.

Wijzigingen in cao's voor 2023

27-12-2022

De volgende wijzigingen per sector zijn/worden doorgevoerd in de cao’s die betrekking hebben op de bereikbaarheids-, consignatie-, slaap- en aanwezigheidsdiensten. Deze pagina wordt bijgewerkt als er meer wijzigingen worden doorgevoerd of we aanvullende informatie hebben. De wijzigingen zijn opgedeeld in drie cao's: 1) Cao VVT, 2) Cao GGZ en 3) Cao GHZ.

Let op: Onderstaande wijzigingen met betrekking tot de exportprofielen gelden alleen voor de exportprofielen waarvoor wij de berekeningen uitvoeren (AFAS, SDB, DBS, etc.) en niet voor exportprofielen die zelf de berekeningen uitvoeren (zoals de Beaufort-roosterexport). Voor laatstgenoemde exportprofielen waarbij het salarispakket zelf de berekeningen doet, wordt aan de hand van de gebruikte code in het filter en de begin- en eindtijd van de zorgregel afgeleid welke toeslag er geldt. Deze codes moeten vooraf met het salarispakket worden afgestemd. Afhankelijk van welke roosterexport er gebruikt wordt, kan mogelijk ook afgeleid worden wanneer iemand heeft gewerkt tijdens een bereikbaarheids-, slaap- of aanwezigheidsdienst.

 

1. Cao VVT

Binnen Ons zijn er verschillende cao’s die onder de cao VVT vallen:

 • HV (Thuiszorg zonder reistijd) - 2014
 • Intramuraal met reistijd
 • Intramuraal met reistijd - Slaapdienst 50%
 • Thuiszorg (extramuraal) - 2014
 • V&V - intramuraal
 • V&V - intramuraal - Slaapdienst 50%

Wijzigingen in het exportprofiel:

Voor de hoge en lage tarieven van de bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten zijn nieuwe componenten toegevoegd aan de verloningsexports. Ook is er een component toegevoegd voor het vaste percentage (25%) dat je ontvangt wanneer je opgeroepen wordt tijdens een bereikbaarheidsdienst. Deze 25% wordt berekend wanneer je een uursoort vastlegt van het type Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst.

Voor de bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten wordt het aantal uur geëxporteerd dat onder een hoog of laag tarief verloond moet worden. Deze tarieven worden bepaald aan de hand van de tijdstippen van de registraties. Het salarispakket weet vervolgens welke code onder tarief A en welke code er onder tarief B verloond moet worden.

Aan de werking van de oproep tijdens bereikbaarheidsdienst is niets veranderd.

Voorbeeld: Wanneer je 1 uur bent opgeroepen, geldt dat ene uur als normale werktijd en wordt er daarnaast nog 0,25 extra geëxporteerd onder de code die je hieronder invult.

(Deze weergave kan per exportprofiel verschillen en wordt op een later moment nog logischer geordend.)

Let op: Voeg nieuw ingevulde codes ook kommagescheiden toe aan de Lijst met alle direct te exporteren uren (geen werktijd voor oproeper).

Overlappende uursoorten

Uursoorttype Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst kon binnen een heleboel cao’s al overlappen met uursoorttype Bereikbaarheidsdienst. Aan deze cao’s zijn nu ook de extramurale cao’s toegevoegd (Thuiszorg (extramuraal) – 2014 en HV (Thuiszorg zonder reistijd) – 2014). Daarnaast zijn er 2 nieuwe uursoorttypes beschikbaar gesteld waarmee er ook overlap plaats kan vinden tijdens slaapdiensten en aanwezigheidsdiensten. Het gaat om Oproep tijdens slaapdienst en Oproep tijdens aanwezigheidsdienst.

Compensatieberekening

Bereikbaarheidsdiensten, slaapdiensten en aanwezigheidsdiensten worden niet meer meegenomen in de compensatieberekening, omdat hier nu een vergoeding in geld tegenover staat. Onder de verloningsinstellingen staat ook de optie om bepaalde uursoorttypes uit te sluiten voor compensatie en daar zal dit vanaf 2023 buiten vallen. Eerder ingevoerde datums en andere cao’s waarvoor dit is ingericht, blijven daardoor gewoon werken.

75% gewerkt binnen een slaap-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst

Als je 75% van een tijdsblok van 8 uur in een slaap-, bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst hebt gewerkt, heb je er recht op dat deze dienst volledig als werktijd wordt berekend. Aangezien de medewerker pas na afloop van de dienst weet hoeveel diegene is opgeroepen, kan hier gebruik worden gemaakt van een werktijduursoort (bijvoorbeeld genaamd Slaapdienst gewerkt). Hiermee kunnen dan de slaapdienst en de eventuele oproepen vervangen worden.

We kijken er nog naar of er een manier bedacht kan worden waarop de applicatie dit automatisch zelf kan herkennen, maar dit zal niet op korte termijn beschikbaar komen.

Voor bereikbaarheidsdienst en consignatie geldt dat je over deze werktijd ook de 25% toeslag krijgt uitbetaald. Wanneer iemand dus meer dan 75% van de bereikbaarheidsdienst opgeroepen is, kan hiervoor uursoorttype Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst gebruikt worden (zie Artikel 4.3.1 lid 6).

BalansBudget

Voor het inrichten van een verlofpotje voor het BalansBudget kan een speciaal potje van het type PBL/PLB worden gebruikt. Als er op dit moment al PBL/PLB gebruikt wordt binnen jullie organisatie, kun je het PBL/PLB-potje en de bijbehorende uursoort hernoemen naar BalansBudget. Als je graag de oude PBL/PLB-historie wilt bewaren, kun je het PBL/PLB-potje een einddatum van 31-12-2022 geven en een nieuw potje aanmaken met de naam BalansBudget, die ingaat per 01-01-2023.

Denk eraan dat van het type PBL/PLB altijd 1 potje tegelijk geldig kan zijn. Als je meerdere PBL/PLB-potjes aanmaakt, wordt er willekeurig van die potjes afgeschreven en heb je geen controle over wanneer er van welk potje wordt afgeschreven. PBL/PLB kent namelijk geen prioritering.

Hardheidsclausule rondom de bereikbaarheidsdiensten

In de cao VVT zit een hardheidsclausule als het gaat om de bereikbaarheid. Als een medewerker aangeeft er met de nieuwe regeling financieel op achteruit te gaan, dan kan diegene gebruikmaken van de bereikbaarheidsberekening die geldt tot 31-12-2022. Voor deze hardheidsclausule zijn nieuwe cao’s in het leven geroepen die je herkent aan het Hardheidsclausule. Bij deze cao’s wordt de oude bereikbaarheidsberekening nog gebruikt.

Wat we (nog) niet ondersteunen:

Directe- en werktijd in combinatie met bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten

Het overlappen van directe tijd (cliënturen) en werktijduursoorten met bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten wordt nog niet ondersteund. Deze functionaliteit vraagt een dusdanige aanpassing van het verloningsframework dat nu nog niet mogelijk is. De workarounds hiervoor zijn nu:

 • Gebruikmaken van de weekkaartsplitsing waardoor je cliëntentijd wél vast kunt leggen naast oproep en een bereikbaarheids-, slaap- of aanwezigheidsdienst
 • Directe uren, eventuele oproep en de bereikbaarheids-, slaap- of aanwezigheidsdienst opknippen

Dit is eigenlijk zoals het vroeger ook werkte toen er nog geen overlap mogelijk was. In het geval van beide workarounds zal voor de directe tijd de normale ORT voor die tijdstippen worden berekend. Hoe hiermee omgegaan wordt, kan per organisatie verschillen.

Zo zijn er organisaties die hun oproep graag aan een cliënt willen koppelen, waardoor zij speciale oproepuursoorten hebben aangemaakt als directe uursoort. Via de codes in het filter kun je deze in afstemming met het salarispakket onder de 25% laten verlonen.

Voor organisaties die tijdens de bereikbaarheidsdienst gewoon PV, VP, etc. schrijven is het het overwegen waard om hier ook andere uursoorten voor te maken, zoals PV Oproep of VP Oproep, zodat zij dit ook kunnen onderscheiden in de verloningsexport.

Het is wel de bedoeling dat hier functionaliteit voor komt, maar dit zal nog wel enkele maanden in beslag gaan nemen.

Bereikbaarheidsdiensten-uren sparen

Sommige medewerkers willen de opbrengsten van hun bereikbaarheidsdiensten niet uitgekeerd krijgen, maar sparen zodat dit kan worden gebruikt voor het BalansBudget. Dit ondersteunen wij momenteel niet. In dit geval dient in het salarispakket vastgelegd te worden welke medewerkers geen uitbetaling wensen. Zij kunnen hun uren dan sparen en deze uren kunnen dan periodiek geïmporteerd worden in het BalansBudget of een ander potje naar keuze. Het salarispakket kan deze imports verzorgen, aangezien zij ook weten hoeveel de medewerker op dat moment gespaard heeft.

Het is nog niet bekend of wij dit gaan ondersteunen in de toekomst.

Wat later volgt

Nu de bereikbaarheids-, slaap- en aanwezigheidsdiensten niet meer gecompenseerd worden, verdwijnt deze zichtbare omrekening ook in de schermen. Hier zal vanaf 2023 in eerste instantie eerst het totale aantal uren weer komen te staan en dit wordt binnenkort aangepast naar 0.00 uur met een euroteken, zodat duidelijk is dat hier een geldvergoeding voor staat.

 

2. Cao GGZ

Slaapdienst

Voor de slaapdienst moet door medewerkers zelf een wijziging in de uursoorten worden doorgevoerd. Dit is gebaseerd op:

"[...] op het moment dat het aandeel werk vanuit een slaapdienst meer dan vier uur blijkt te zijn geweest (niet te voorspellen) wordt de dienst omgezet naar een nachtdienst, deze vergoeding komt in plaats van de slaapdienstvergoeding."

Bereikbaarheidsdienst/Bereikbaarheidsdienst/aanwezigheidsdienst extra beloning per 1-7-2022

Onderststaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de software:

 • ma-vr: verhoging 1/18 naar 2/18
 • za-zo: verhoging 2/18 naar 4/18
 • feestdag: verhoging 3/18 naar 6/18
 • de vergoeding voor een dagaanwezigheidsdienst op een feestdag wordt verhoogd naar 6/18

Oproep tijdens bereikbaarheid

De oproep tijdens bereikbaarheid is in onze software geïmplementeerd.

 

3. Cao GHZ

Slaapdienst

Medewerkers moeten slaapdienst schrijven wanneer ze meer dan 50% onafgebroken rust hebben en werktijd schrijven wanneer ze dit niet hebben. Dit is gebaseerd op:

"Geplande ‘slaapuren’ worden voor de vergoeding aangemerkt als hele werkuren als tijdens de slaapdienst, als gevolg van noodzakelijke en onvoorziene werkzaamheden, sprake was van minder dan 50% onafgebroken rusttijd."​

Balansfaciliteiten

Hier leveren we voorlopig nog geen specifieke ondersteuning op. Aanvullende informatie hierover is:

"PBL wordt omgezet naar balansverlof. De maximale waardevaste spaartermijn wordt verlengd van 5 naar 10 jaar. De indexatietermijn van de PBL-uren waarvan op 31 december 2022 de indexatietermijn van vijf jaar nog niet is verstreken, wordt verlengd met vijf jaar."

Vervaltermijn PBL

Voor deze cao wordt nu een vervaltermijn ondersteund van 11 jaar, waar dit voorheen 10 jaar of oneindig was.