resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd-maatregel bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Wzd-maatregel bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Ons biedt functionaliteit om Wzd maatregelen vast te leggen in het dossier van de cliënt. Deze informatie wordt op dezelfde pagina als het zorgplan van de cliënt getoond. Voor het vastleggen van maatregelen geldt dat er met statussen gewerkt wordt: maatregelen kunnen in concept staan, actief of gearchiveerd. Deze handleiding beschrijft de stappen die nodig zijn om een maatregel bij een cliënt in het dossier toe te voegen of aan te passen.

Andere handleidingen over de Wzd zijn:

Benodigde autorisaties

Informatie over de benodigde autorisaties is te vinden in Wzd- en Wvggz-maatregelen configureren

Voorwaarden voor gebruik

Gebruikers kunnen alleen maatregelen toevoegen die in Ons geconfigureerd zijn. Geconfigureerde maatregelen moeten daarbij op 'Actief' staan en ingedeeld zijn in een Wzd-categorie.

Informatie hierover is te vinden in Wzd- en Wvggz-maatregelen configureren.

Navigatie en inzage

Om maatregelen in te zien en/of toe te voegen:

 1. ga naar Cliënt Zorgplan .

 2. Klik in het submenu op Maatregelen.

  Het tellertje toont hoeveel maatregelen met de status 'Concept' en 'Actueel' er in het dossier van de cliënt aangemaakt zijn.

Onder het kopje Maatregelen zijn maatregelen in te zien en aan te passen.

/topic-images/2021-05-21%2016_35_40-Window_1508.png

Een maatregel kan de onderstaande statussen hebben:

 • Concept (2): deze maatregel is te herkennen aanhet label 'concept maatregel'.

 • Actief (1): deze maatregel is te herkennen doordat hier geen label 'concept maatregel' meer bijstaat.

 • Gearchiveerd: deze maatregel is alleen zichtbaar via de link Toon alle maatregelen (4). Tussen alle maatregelen is een gearchiveerde maatregel te herkennen aan een grijze balk.

Per maatregel wordt een overzicht getoond met de belangrijkste vastgelegde informatie:

 • Relevante datums

 • Betrokken medewerker

 • Via labels is de status van de maatregel te zien.

 • welke soort maatregel het betreft

 • of bij de maatregel het Wzd-stappenplan gevolgd wordt

 • Welke deskundigheden de maatregel mogen uitvoeren

 • Of de cliënt met de maatregel heeft ingestemd

Klik op de naam van de maatregel om een detailpagina van de maatregel te bekijken. Op deze pagina staat alle informatie die is vastgelegd voor de betreffende maatregel.

Is er een link ingericht naar een overzicht met alternatieve maatregelen? Dan is deze link voor gebruikers te zien via de optie 'Toon alternatieven voor maatregelen' (8).

Via de link 'Toon alle juridische statussen' wordt de gebruiker doorgeleid naar de juridische status-informatie bij de cliënt. Deze informatie is alleen beschikbaar als de gebruiker de juiste autorisaties heeft om dit in te mogen zien. Uitleg hierover is te vinden in Juridische status configureren en gebruiken.

De overige opties op het scherm worden in aparte kopjes in deze handleiding toegelicht. Het gaat daarbij om: (Tijdlijn (5), Registratie zonder maatregel / onvoorziene zorg registreren (7) en Nieuwe maatregel (6).

Tijdlijn van maatregelen bekijken

Er zijn twee soorten tijdlijnen te vinden in Ons:

Nieuwe maatregel vastleggen

Nieuwe maatregelen zijn op twee verschillende manieren vast te leggen:

 • Helemaal nieuw -Klik in de pagina Zorgplan op Nieuwe maatregel. Een nieuw scherm verschijnt. Afhankelijk van de gegevens die per stap ingegeven worden, komen relevante extra invulvelden wel of niet beschikbaar.

  Afhankelijk van welke inrichting er ingesteld is voor het toepasselijk recht bij maatregelen, is de optie om een Toepasselijk recht te selecteren, wel of niet aanwezig bij het aanmaken van een nieuwe maatregel. Meer informatie: Wzd- en Wvggz-maatregelen configureren

 • Dupliceren - Om een nieuwe maatregel te maken, gebaseerd op een reeds eerder aangemaakte maatregel: klik op het dupliceer-icoontje bij een te dupliceren maatregel in de tijdlijn of op de knop Dupliceren op de pagina van een specifieke te dupliceren maatregel. De gegevens van de gedupliceerde maatregel worden op een nieuwe pagina getoond en zijn aan te passen naar de gewenste situatie.

  De dupliceer-optie is alleen beschikbaar bij Wzd-maatregelen.

Maatregel in Ons vastleggen zonder toevoeging concrete maatregelen

Om gebruikers in staat te stellen maatregelen zonder concrete maatregelen alvast op te slaan of om maatregelen uit een maatregel te verwijderen, zonder dat de volledige vastlegging van de maatregel verwijderd hoeft te worden, is het mogelijk om maatregelen in Ons vast te leggen zonder dat er een concrete maatregel aan toegevoegd is. Op een later moment kunnen dan alsnog de bedoelde maatregelen toegevoegd worden, zonder dat alle andere vragen ook weer helemaal beantwoord moeten worden.

De interface zal aangeven dat er nog geen maatregelen of vormen van verplichte zorg op de maatregelpagina staan.

/topic-images/maatregel%20zonder%20maatregel_1516.png

Maatregelen in Ons zonder toegevoegde maatregelen zijn ook te evalueren en op te slaan.

Bestaande maatregel wijzigen of dupliceren

Inhoudelijk wijzigen

 • Maatregelen moeten de status 'Concept' hebben om deze inhoudelijk aan te kunnen passen. Bij deze maatregel wordt de knop Wijzigen weergegeven. Via deze knop wordt het scherm geopend waarin maatregelen aan te maken en te bewerken zijn. Alle invulvelden zijn aan te passen. Klik tot slot op Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

  Het is in dit geval niet mogelijk om het toepasbaar recht te wijzigen. Die keuze-optie is alleen aanwezig bij het aanmaken van een nieuwe maatregel, of bij het vastleggen van een registratie zonder maatregel/onvoorziene zorg.

Maatregel van status veranderen

 • Maatregelen met de status 'Concept' kunnen via de knop Activeer omgezet worden naar een maatregel met de status 'Actief'.

 • Actieve maatregelen kunnen via de knop Archiveer omgezet worden naar een gearchiveerde maatregel.

 • Gearchiveerde maatregelen zijn niet van status te veranderen.

Maatregelen dupliceren

 • Gebruik deze optie om een vergelijkbare maatregel in te voeren die je naast deze maatregel wilt kunnen inzetten.

  Dupliceren is niet bedoeld om de inhoud van een maatregel aan te passen. Je verliest hiermee namelijk de koppeling tussen de maatregel en vorige versies/stappen van het plan. Als je de maatregel wilt aanpassen of wilt voortzetten, moet je Evalueren gebruiken om naar de volgende stap te gaan. Zie Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg evalueren.

Maatregelen verwijderen

 • Alleen concept maatregelen kunnen verwijderd worden via de knop Verwijderen.

Registratie op een maatregel

Bij actuele maatregelen is de optie 'Registreren' beschikbaar. Via deze optie is het mogelijk om de werkelijke toepassing op de maatregel registreren, met exacte beginmoment (datum/tijd) en eindmoment (datum/tijd). De datums die bij bijvoorbeeld een noodmaatregel ingevuld worden, geven immers alleen een periode aan dat de maatregel toegepast kan zijn. Met de registratie-optie is een specifieke vastlegging mogelijk.

Het is niet mogelijk om te registreren op maatregelen waarbij de evalulatiedatum verlopen is. Deze maatregelen zijn herkenbaar aan het label 'Einddatum verstreken'.

Rapporteren op een maatregel

Bij actuele maatregelen is de knop 'Rapportage' beschikbaar. Via deze knop is het mogelijk om een tekstuele rapportage aan te maken bij de maatregel. Daarbij is het mogelijk om acties voor deskundigheden in te voegen of om de rapportage alleen voor bepaalde deskundigheden zichtbaar te maken. De rapportage is via de rapportageknop terug te vinden bij de maatregel zelf en bij de overige dossierrapportages van de cliënt. Via het paperclip-icoontje is te zien dat de rapportage gekoppeld is aan een maatregel.

Ook kun je via deze knop zoeken in eerder bij de maatregel aangemaakte rapportages.

Het is niet mogelijk om te rapporteren op maatregelen waarbij de evalulatiedatum verlopen is. Deze maatregelen zijn herkenbaar aan het label 'Einddatum verstreken'.

Registratie zonder maatregel / onvoorziene zorg aanmaken, bewerken of verwijderen

De functionaliteit om een Registratie zonder maatregel aan te maken, schakel je in via Beheer Instellingen Dossier-instellingen Maatregelconfiguratie . Daar wijzig je de instelling Gebruik registratie zonder maatregel.

Je kunt registraties aanmaken voor het gebruik van een maatregel, zonder dat die maatregel in het zorgplan van de cliënt gedefinieerd moet zijn. Deze functionaliteit is bedoeld voor het vastleggen van een vrijheidsbeperkende interventie die onvoorzien is uitgevoerd en heet daarom ook wel Onvoorziene zorg registreren. Denk aan plotseling agressief gedrag dat direct ingrijpen vereist, zonder mogelijkheid tot overleg met zorgverantwoordelijke of wie dan ook vooraf.

Onvrijwillige zorg inzien in Ysis en Ons

Met de Ysis-koppeling is het mogelijk om inzage te hebben in Onvrijwillige-zorgmaatregelen over en weer in Ysis en Ons. Maakt jouw organisatie al gebruik van Ysis en voorziet de huidige Ysis-koppeling hier nog niet in? Vraag dan de uitbreiding van deze integratie aan.

BOPZ

Maatregelen die als BOPZ maatregel in Ysis gemaakt worden, zijn in Ons zichtbaar. Dat geldt ook voor nieuwe BOPZ maatregelen die na 1 januari in Ysis zijn opgesteld.

Een BOPZ-VBM die afkomstig is vanuit een koppeling met Ysis, is normaal gesproken niet aan te passen. Hiermee zorgen we ervoor dat de data consistent blijft met de data uit Ysis. Indien er toch een aanpassing benodigd is, dan is het met de rol 'Applicatiebeheerder' mogelijk om via een knop 'Aanpassen' bij de VBM veranderingen aan te brengen in de desbetreffende VBM.

Inzicht in maatregel met Caren

Maatregelen worden niet gedeeld met Caren.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave