resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Verblijf in Ons: implementatie regelgeving

Verblijf in Ons: implementatie regelgeving

Beschrijving van de gehanteerde uitgangspunten en opsomming van de opgevolgde regelgeving rondom verblijf in Ons

Ons biedt de mogelijkheid om verblijf- en afwezigheden vast te leggen en te declareren via een specifiek proces. Dit proces houdt rekening met declaratie-regelgeving voor verblijf en berekent automatisch welke (delen van) verblijfsregistraties wel of niet gedeclareerd mogen worden. In deze handleiding staat beschreven welke regels Ons automatisch opvolgt en hoe deze regels precies opgevolgd worden.

Wil je meer weten over de functionaliteit Verblijf in Ons? Zie dan:

Bepaling begindatum bij locatiekoppelingen

Een locatiekoppeling begint doorgaans bij de begindatum. Bij intramurale locatiekoppelingen is het echter ook mogelijk om een verhuisdatum op te geven. Dit zien we als de datum waarop een cliënt daadwerkelijk naar de kamer verhuist. Deze datum ligt dan ook altijd op of na de begindatum van die locatiekoppeling. Wanneer er een verhuisdatum is ingevuld, geldt die datum voor de Verblijfsfunctionaliteit als begin van de locatiekoppeling.

Meer uitleg over de verhuisdatum is te vinden in Locaties en kamers bij cliënten toevoegen of bewerken.

Ongereguleerd Verblijf (bijvoorbeeld Jw)

Verblijfsdagen met gemeenteproducten waarbij het Alleen declareren bij verblijf-vinkje aan staat, worden gedeclareerd wanneer er:

 • En een locatiekoppeling start/loopt/eindigt;

 • EN een declaratieregel loopt;

 • EN er GEEN sprake is van een volledige dag afwezigheid.

  Een volledige dag afwezigheid loopt van minimaal 0:00 tot minimaal 23:59 . Zijn er geen tijden bij een cliëntafwezigheid ingegeven, dan betekent dit begin/eind van de dag.

 • Wanneer het afwezigheidsredentype Declarabel is, wordt er WEL gedeclareerd

Gereguleerd verblijf: ZVW

Bron

Wet

Beschrijving

Bron

Geldigheid

ZVW

Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg - NR/REG-2021b

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_387074_22/1/

01-01-2021 t/m 31-12-2021


Regelgeving ZVW

Productgroep

Identificatie Ons

Quote

DBC

product.code bevat act_8

ZZP-GGZ

product.code in (270010, 270011, 270012, 270013, 270014, 270015, 270016, 270017, 270018, 270019, 270020, 270030, 270031)

ZZP-GGZ toeslagen

product.code in (270021, 270022, 270023)

Met toeslagen wordt in dit hoofdstuk bedoeld:

 • toeslag niet-strafrechtelijke forensische psychiatri

 • toeslag Vervoer dagbesteding

 • toeslag Woonzorg jong volwassenen ggz


Verblijfsdag ZVW

Naam

Verblijfsdag ZVW

Quote

"Een verblijfsdag met overnachting mag alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen en 's nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De laatste dag waarop de patiënt ontslagen wordt, en niet de daaropvolgende nacht in de kliniek verblijft, geldt niet als verblijfsdag."

Interpretatie

Voor dbc

Er wordt een verblijfsdag gedeclareerd wanneer:

 • EN op zijn laatst vanaf 20:00 uur een locatiekoppeling start, die minimaal tot de volgende dag loopt. Wanneer er op die dag een andere locatiekoppeling afloopt, wordt er ook gedeclareerd als er een nieuwe locatiekoppeling start.

  Uitzondering bij onderbrekingen

  Er mag tusen twee locatiekoppelingen niet meer dan 4 uur tijd zitten, tenzij ze op dezelfde dag plaatsvinden. Dit is om te voorkomen dat onderbrekingen onterecht als ontslagdag worden gezien.

 • EN er een declaratieregel loopt.

Voorbeeld

Locatiekoppeling

Declaratieregel

Afwezigheid

Declareren

Begin

Eind

Begin

Eind

Begin

Eind

ma:20:00

di:00:00

ma

ma

Ja (maandag)

ma:20:01

di:00:00

ma

ma

Nee

ma:20:00

ma:23:59

ma

ma

Nee


Afwezigheid ZVW

Naam

Afwezigheid ZVW

Quote

"Er zijn geen verblijfsdagen in rekening gebracht voor dagen waarop de patiënt afwezig was."

"Een verblijfsdag met overnachting kan alleen geregistreerd worden als de patiënt op zijn laatst om 20:00 uur is opgenomen (zowel bij eerste opname als heropname) en 's nachts in de instelling verblijft. De dag van opname en de daarop volgende nacht gelden als één verblijfsdag. De dag waarop de patiënt ontslagen wordt geldt niet als verblijfsdag. De grens van 20:00 uur geldt dus voor de eerste dag van de periode van opname. Voor de overige dagen geldt deze grens niet, maar moet de cliënt wel 's nachts in de instelling verblijven."

"In uitzondering op artikel 6.1.3 geldt dat de zorgaanbieder, in verband met het beschikbaar houden van de verblijfsplaats, gedurende de tijdelijke afwezigheid van de patiënt de zzp-ggz mag blijven registreren die ook geregistreerd wordt bij aanwezigheid. Voor registratie bij tijdelijke afwezigheid geldt een maximum van veertien dagen afwezigheid per keer, tellend vanaf de eerste dag na vertrek van de instelling. Dit maximum geldt niet in het geval van ziekenhuisopname."

Interpretatie

Voor dbc en zzp-ggz

Een verblijfsdag wordt niet gedeclareerd wanneer er:

 • een afwezigheid start/loopt, die minimaal tot 23.59 uur loopt (dit staat gelijk aan de volgende dag).

 • In uitzondering hierop worden voor zzp-ggz:

  • de eerste 14 afwezigheidsdagen met redentype Verlof per keer wel gedeclareerd.

  • alle afwezigheidsdagen met redentype Ziekenhuisopname wel gedeclareerd.

Voorbeeld

Locatiekoppeling

Declaratieregel

Afwezigheid

Declareren

Begin

Eind

Begin

Eind

Begin

Eind

ma: 20:00

di: 00:00

ma

ma

ma: 23:57

ma:23:58

Ja (maandag)

ma: 20:00

di: 00:00

ma

ma

ma:23:59

di: 00:00

Nee


Klinische tellers ZVW

Naam

Klinische tellers ZVW

Quote

"Na deze 1095 dagen intramurale behandeling met verblijf wordt de zorg niet verder bekostigd onder het regime van de Zvw.

Bij de telling van aaneengesloten verblijf wordt een onderbreking van ten hoogste 30 dagen niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1095 dagen. In afwijking van het voorgaande geldt dat onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof wel mee tellen voor de berekening van de 1095 dagen."

"Voor het registreren en declareren van verblijfsdagen gelden de dbcs ggz als prestatie tot en met 365 dagen. Na 365 dagen gelden de zzps ggz als prestatie voor langdurig verblijf en mogen er géén verblijfsdagen geregistreerd worden op een dbc."

Interpretatie

Voor dbc en zzp-ggz

 • Na een onderbreking van 30 dagen begint de teller bij 1. Een onderbreking bestaat uit dagen die niet vallen onder 'Verblijfsdag ZVW. 'Afwezigheid ZVW' speelt hierbij geen rol.

 • De overlap tussen de locatiekoppeling en de declaratieregels worden als verblijfsdagen geteld.

 • Klinische dagen van een voorgaande opname (of tussenliggende) worden opgeteld wanneer de onderbreking niet groter is dan 30 dagen.

  • Een onderbreking na een voorgaande opname, is het aantal dagen tussen de laatste zorgdatum en de eerste dag Verblijfsdag SGGZ

  • Een onderbreking vóór een voorgaande opname is het aantal dagen tussen de laatste Verblijfsdag SGGZ en Datum in zorg

Voor dbc

Er wordt gedeclareerd vanaf klinische dag 1 tot en met 365. Hierop kan worden gesignaleerd in Ons.

Uitzondering

De verblijfsdagen met rechtvaardigheidsgrond tellen niet mee voor de klinische teller.

Voor zzp-ggz

Er wordt gedeclareerd vanaf klinische dag 366 tot en met 1095. Hierop kan worden gesignaleerd in Ons.

Deze klinische tellers bepalen wanneer een cliënt van ZVW naar WLZ gaat. Er is geen ondersteuning om te bepalen wanneer een cliënt van WLZ naar ZVW terug mag.


Toeslagen ZVW

Naam

Klinische tellers ZVW

Quote

"De uitzondering als bedoeld in artikel 6.1.4 is niet van toepassing op de toeslagen."

Interpretatie

zzp-ggz toeslagen

Er wordt gedeclareerd net als zzp-ggz. In tegenstelling tot zzp-ggz worden afwezigheidsdagen niet gedeclareerd.


Zorgprestatiemodel

Bron

Wet

Beschrijving

Bron

Geldigheid

GGZ en FZ

Beleidsregel Prestaties en tarieven geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg - BR/REG-23139

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_716148_22/1/

01-01-2023 t/m 31-12-2023


Regelgeving

Productgroep

Identificatie Ons

In codelijst

ggz verblijfsdag

VD0001, VD0009, VD0017, VD0025, VD0033, VD0041, VD0049 en VD0057

Prestatietype = 3 EN (Financieringsstroom = 0 OF Financieringsstroom = 1)

ggz toeslag verblijfsdag

TV0001

Prestatietype = 6 EN (Financieringsstroom = 0 OF Financieringsstroom = 1)

acute ggz verblijfsdag

OV0083 - OV0087

Prestatiecode OV0083 - OV0087

ggz niet basispakketzorg verblijfsdag

OV0013

Prestatiecode OV0013

fz verblijfsdag

VD0002, VD0004, VD0006, VD0008, VD0010, VD0012, VD0014, VD0016, VD0018, VD0020, VD0022, VD0024, VD0026, VD0028, VD0030, VD0032, VD0034, VD0036, VD0038, VD0040, VD0042, VD0044, VD0046, VD0048, VD0050, VD0052, VD0054 en VD0056

Prestatietype = 3 EN (Financieringsstroom = 0 OF Financieringsstroom = 2)

fz zzp

OV0088 - OV0113

Prestatiecode OV0088 - OV0113


Betekenis codelijst

 • Prestatietype 3 = Verblijfsdag

 • Prestatietype 6 = Toeslag verblijfsdag

 • Financieringsstroom 0 = GGZ en FZ

 • Financieringsstroom 1 = GGZ

 • Financieringsstroom 2 = FZ

Verblijfsdag Zorgprestatiemodel

Naam

Verblijfsdag Zorgprestatiemodel

Quote

Dag inclusief de daaropvolgende nacht dat een patiënt gedurende een periode van klinische opname in een instelling verblijft. De eerste verblijfsdag is de dag dat de patiënt vóór 20.00 uur is opgenomen. Een dag waarop de patiënt de daaropvolgende nacht niet in een instelling verblijft is geen verblijfsdag.

Artikel 3.1 Prestaties verblijfsdag ggz: Een verblijfsdag is een zelfstandige prestatie en hoeft niet gekoppeld te zijn aan een consult.

Artikel 3.2 Prestaties verblijfsdag fz: Een verblijfsdag is een zelfstandige prestatie en hoeft niet gekoppeld te zijn aan een consult.

Artikel 4.2 Toeslagen verblijfsdagen: Op een verblijfsdag kunnen de volgende toeslagen van toepassing zijn.

Artikel 3.3 Zzps en extramurale parameters voor de forensische zorg: Naast consulten en verblijfsdagen bestaan in de Forensische Zorg zzp's en extramurale parameters.

Interpretatie

Voor ggz verblijfsdag, ggz toeslag verblijfsdag, fz verblijfsdag, fz toeslag verblijfsdag en acute ggz verblijfsdag

 • Er wordt een verblijfsdag gedeclareerd wanneer

  • EN op zijn laatst vanaf 20:00 een locatiekoppeling start/loopt

   • EN deze locatiekoppeling minimaal tot de volgende dag loopt

   • Wanneer er op die dag een andere locatiekoppeling afloopt, wordt er ook gedeclareerd als de locatiekoppeling na 20:00 start

  • EN er een declaratieregel loopt

Voor acute ggz verblijfsdag

 • Er wordt een verblijfsdag gedeclareerd wanneer er naast het bovenstaande

  • Ná de eerste 3 aaneengesloten dagen wordt er niet meer gedeclareerd

Voor ggz toeslag verblijfsdag

 • Er wordt een toeslag gedeclareerd wanneer

  • EN een ggz verblijfsdag wordt gedeclareerd

Voor fz toeslag verblijfsdag

 • Er wordt een toeslag gedeclareerd wanneer

  • EN een fz verblijfsdag wordt gedeclareerd

Voor ggz niet basispakketzorg verblijfsdag

 • Er wordt een verblijfsdag gedeclareerd wanneer

  • EN een locatiekoppeling start/loopt

   • EN deze locatiekoppeling minimaal tot de volgende dag loopt

  • EN er een declaratieregel loopt

Voor fz zzp

 • Er wordt een verblijfsdag gedeclareerd wanneer er

  • EN een locatiekoppeling start/loopt/eindigt

  • EN een declaratieregel loopt

Voorbeeld

Voor ggz verblijfsdag, ggz toeslag verblijfsdag, fz verblijfsdag en fz toeslag verblijfsdag

Locatiekoppeling

Declaratieregel

Afwezigheid

Declareren

Begin

Eind

Begin

Eind

Begin

Eind

ma 20:00

di 00:00

ma

ma

ma

ma 20:01

di 00:00

ma

ma

ma 20:00

ma 23:59

ma

ma

ma 20:00

di 00:00

ma

ma

Voor fz zzp

Locatiekoppeling

Declaratieregel

Afwezigheid

Declareren

Begin

Eind

Begin

Eind

Begin

Eind

ma 23:58

ma 23:59

ma

ma

ma

ma 23:59

ma 23:59

ma

ma


Afwezigheid Zorgprestatiemodel

Naam

Verblijfsdag Zorgprestatiemodel

Quote

Afwezigheid: Een dag waarop de patiënt de daaropvolgende nacht niet in een instelling verblijft is geen verblijfsdag.

FZ verblijfsdag: In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, gedeclareerd worden als verblijfsdag:

 • ziekenhuisopname

 • onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof

 • time-out tbs-gestelde

 • kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire inrichting (pi)

 • no-show klinisch

 • onttrekking

 • In verband met het beschikbaar houden van de verblijfsplaats, gedurende de tijdelijke afwezigheid van de patiënt, indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 • Als er sprake is van fpt-proefverlof en fpt-voorwaardelijke beëindiging geldt het volgende. Als de patiënt buiten het fpc verblijft en er geen sprake is van een time-out, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden door de fpc. Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out, mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden.

FZ zzp: In de volgende gevallen mogen de dagen dat de patiënt niet aanwezig is, gedeclareerd worden als zzp-c of zzp-vg:

 • ziekenhuisopname

 • onbegeleid, transmuraal of begeleid verlof

 • time-out tbs-gestelde

 • kortdurende terugplaatsing gedetineerden vanuit ggz naar penitentiaire inrichting (pi)

 • no-show klinisch

 • onttrekking

 • In verband met het beschikbaar houden van de verblijfsplaats, gedurende de tijdelijke afwezigheid van de patiënt, indien er schriftelijke overeenstemming is tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

 • Als er sprake is van fpt-proefverlof en fpt-voorwaardelijke beëindiging geldt het volgende. Als de patiënt buiten het fpc verblijft en er geen sprake is van een time-out, kunnen er geen verblijfsdagen geregistreerd worden door de fpc. Wanneer de patiënt wordt teruggeplaatst binnen het fpc vanwege een time-out, mogen er wel verblijfsdagen geregistreerd worden.

Toeslagen: Op een verblijfsdag kunnen de volgende toeslagen van toepassing zijn.

Interpretatie

Voor ggz verblijfsdag, ggz toeslag verblijfsdag, fz verblijfsdag, fz toeslag verblijfsdag, acute ggz verblijfsdag en ggz niet basispakketzorg verblijfsdag

 • Een verblijfsdag wordt niet gedeclareerd wanneer er

  • EN een afwezigheid start/loopt

   • EN die afwezigheid minimaal tot de volgende dag loopt

Voor fz zzp

 • Een verblijfsdag wordt wel gedeclareerd

Voorbeeld

Voor ggz verblijfsdag. ggz toeslag verblijfsdag, fz verblijfsdag en fz toeslag verblijfsdag

Locatiekoppeling

Declaratieregel

Afwezigheid

Declareren

Begin

Eind

Begin

Eind

Begin

Eind

ma 20:00

di 00:00

ma

ma

ma 23:57

ma 23:58

ma

ma 20:00

di 00:00

ma

ma

ma 23:59

di 0:00

Voor fz zzp

 • Afwezigheid heeft geen invloed


Klinische teller Zorgprestatiemodel

Naam

Klinische teller Zorgprestatiemodel

Quote

Los van de vraag welke verblijfsdagen gedeclareerd mogen worden, is in het Besluit Zvw art 2:12 bepaald welke dagen meetellen als Zvw zorg. In het tarief van de verblijfprestaties is wel de verpleging, verzorging, vaktherapie en dagbesteding meegenomen, maar niet de overige behandeling.

uit Besluit Zvw art 2:12: Verblijf omvat verblijf gedurende een onafgebroken periode van ten hoogste 1.095 dagen, dat medisch noodzakelijk is in verband met de geneeskundige zorg, bedoeld in artikel 2.4, of in verband met chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als bedoeld in artikel 2.7, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg.

Een onderbreking van ten hoogste dertig dagen wordt niet als onderbreking beschouwd, maar deze dagen tellen niet mee voor de berekening van de 1.095 dagen.

In afwijking van het tweede lid tellen onderbrekingen wegens weekend- en vakantieverlof mee voor de berekening van de 1.095 dagen.

Interpretatie

Voor ggz verblijfsdag, ggz toeslag verblijfsdag, fz verblijfsdag en fz toeslag verblijfsdag

 • Na een onderbreking van 30 dagen begint de teller bij 1

  • Een onderbreking bestaat uit dagen die niet vallen onder Verblijfsdag ZWV

   • Afwezigheid ZVW speelt hierbij geen rol

 • Klinische dagen van een voorgaande opname (of tussenliggende) worden opgeteld wanneer de onderbreking niet groter is dan 30 dagen

  • Een onderbreking na een voorgaande opname is het aantal dagen tussen Laatste zorgdatum en de eerste dag Verblijfsdag SGGZ

  • Een onderbreking vóór een voorgaande opname is het aantal dagen tussen laatste Verblijfsdag SGGZ en Datum in zorg

Voor ggz verblijfsdag en ggz toeslag verblijfsdag

 • Er wordt gedeclareerd tot en met klinische dag 1095

  • Hierop kan worden gesignaleerd

Deze klinische tellers bepalen wanneer een cliënt van ZVW naar WLZ gaat. Er is geen ondersteuning om te bepalen wanneer een cliënt van WLZ naar ZVW terug mag.


Gereguleerd verblijf: Wlz

Bron

Wet

Beschrijving

Bron

Geldigheid

Wlz

Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en volledig pakket thuis 2023 - BR/REG-23122a

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_723961_22/1/

01-01-2023 t/m 31-12-2023

Wlz

Informatiekaart afwezigheid in de langdurige zorg

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_3575_22/1/

01-01-2020 t/m heden


Regelgeving Wlz

Productgroep

Identificatie Ons

Quote

ZZP

prestatiegroep 1, 2, 3, 4, 5, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50

VPT

zie ZZP

Toeslagen

prestatiegroep 20, 21 en product.vektiscode is niet gelijk aan Z978, Z979, Z980, Z975.

De in artikel 10, tweede lid, genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7, met uitzondering van de toeslagen woonzorg ghz (Z978, Z979 en Z980) en de toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg laag (Z975).

Toeslagen-woonzorg

product.vektiscode Z978, Z979, Z980, Z975

De in artikel 10, tweede lid, genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7, met uitzondering van de toeslagen woonzorg ghz (Z978, Z979 en Z980) en de toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg laag (Z975).


Verblijfsdag Wlz

Naam

Verblijfsdag Wlz

Quote

"Aanwezigheid zzp

Voor de bekostiging van de prestaties zzp, verblijfscomponent-niet geïndiceerde partner, logeren, kib en alle toeslagen als bedoeld in artikel 7, vallende onder deze beleidsregel geldt als voorwaarde dat de cliënt aanwezig is in de instelling."

Interpretatie

Voor zzp en vpt

Er wordt een verblijfsdag gedeclareerd wanneer er EN een locatiekoppeling start/loopt/eindigt EN een declaratieregel loopt.

Voorbeeld

Locatiekoppeling

Declaratieregel

Afwezigheid

Declareren

Begin

Eind

Begin

Eind

Begin

Eind

ma 22:00

ma 23:00

ma

ma

Ja (maandag)

ma 22:00

ma 23:00

Nee


Afwezigheid Wlz

Naam

Afwezigheid Wlz

Quote

In afwijking van artikel 10, eerste lid, geldt voor afwezigheid het volgende:

Voor cliënten waarvoor een zzp-prestatie wordt afgenomen, komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief met ingang van de eerste volledige dag van afwezigheid van de cliënt:

 • a) De dagen dat een cliënt tijdelijk is opgenomen bij een andere zorgaanbieder of op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon, en daar verblijft voor:

  • Wlz-zorg met behandeling (zzp inclusief behandeling) waarbij de cliënt eerder alleen Wlz-verblijf zonder behandeling ontving (zzp exclusief behandeling);

  • Revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan geriatrische revalidatiezorg zoals omschreven in de Zvw3 en vv herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging zoals omschreven in de Wlz (vv-9b);

  • Gespecialiseerde ggz;

  • Medisch specialistische zorg.

  Indien de cliënt waarop een situatie van toepassing is zoals bedoeld onder a. naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is moet de Wlz-uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd.

   

 • b) De dagen dat een cliënt tijdelijk afwezig is door vakantie of detentie. De dagen worden alleen bekostigd indien de cliënt voor de vakantie of detentie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling. Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd.

 • c) De dagen dat een cliënt die als leerling voor dagonderwijs staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt, tijdelijk afwezig is door vakantie. Er worden niet meer afwezigheidsdagen bekostigd dan de wettelijke vakantieduur.

 • d) De maximaal twee aaneengesloten dagen dat een cliënt afwezig is in een periode van zeven dagen (maandag tot en met zondag), voorheen weekendverlof.

Interpretatie

Voor zzp en vpt

Een volledige dag afwezigheid loopt van minimaal 0:00 tot minimaal 23:59. Zijn er geen tijden bij een cliëntafwezigheid ingegeven, dan betekent dit begin/eind van de dag. Verlof is aaneengesloten wanneer de volledige dagen afwezigheid aansluiten.

Afwezigheid met redentype Verlof zien we als weekendverlof:

 • Per week tellen we éénmaal maximaal 2 aaneengesloten dagen, die niet vallen onder de 42 dagen regeling (voorheen was dit bekend als weekendverlof).

De rest zien we als vakantieverlof :

 • Per jaar wordt er ná 42 dagen gedeclareerd vakantieverlof niet meer gedeclareerd. Vanaf 1 januari begint de teller bij 1.

Afwezigheid met redentype Ziekenhuisopname wordt wel gedeclareerd.

 • Er kan worden gesignaleerd wanneer 91 aaneengesloten volledige dagen worden bereikt.

 • De declaratie zal (eventueel) met de hand moeten worden gestopt.

 • Na deze 91 dagen kan er 'verlenging' worden aangevraagd, waardoor er mogelijk langer dan 91 dagen door gedeclareerd mag worden. Voor deze verlenging is er geen signalering, en zal de gebruiker zelf in de gaten moeten houden wanneer deze afloopt.

Voorbeeld

Afwezigheid

Verlof

Type

Teller

Begin

Eind

ma 12:00

do 12:00

di,wo

weekend

+0

ma 12:00

vr 12:00

di,wo,do

vakantie

+1

ma 12:00

wo 12:00

di

weekend

+0

do: 12:00

zo: 12:00

vrij, za

weekend

+0

ma, wo, vr (3 losse dagen)

ma, wo, vr

ma: weekend

wo, vr: vakantie

+2


Toeslagen Wlz

Naam

Toeslagen Wlz

Quote

"De in artikel 10, tweede lid, genoemde uitzonderingen hebben geen betrekking op de toeslagen die zijn vermeld in artikel 7, met uitzondering van de toeslagen woonzorg ghz (Z978, Z979 en Z980) en de toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg laag (Z975)."

Interpretatie

Voor toeslagen

Er wordt gedeclareerd net als zzp en vpt. In tegenstelling tot zzp en vpt worden afwezigheidsdagen niet gedeclareerd.

Voor toeslagen-woonzorg

Er wordt gedeclareerd op zzp en vpt


Inhoudsopgave