resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en wlz-crisis

Registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en wlz-crisis

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een registratieonderzoek en een daaropvolgend kostenonderzoek. Vanaf 1 juli 2022 zijn de klanten die meedoen, verplicht om de informatie vullen.

De NZA voert van 1 juli t/m 31 december 2022 een registratieonderzoek uit voor eerstelijnsverblijf en Wlz-crisiszorg. Er zijn 147 zorgaanbieders geselecteerd om mee te doen aan dit onderzoek. In deze handleiding lees je hoe je stapsgewijs de functionaliteit inschakelt en gebruikt.

Functionaliteit inschakelen

Ga naar Beheer Instellingen Overige instellingen Algemene instellingen de schakel de optie Gebruik tijdelijke functionaliteit voor het registratieonderzoek in om de nodige opties rondom het onderzoek zichtbaar te maken en alles op de achtergrond op de juiste manier te verwerken.

Uursoortconfiguratie

Als de functionaliteit is ingeschakeld, komt bij de uursoortconfiguratie per direct uursoort een extra optie (Registratieonderzoek ELV) beschikbaar waarmee je het uursoort kunt markeren als een uursoort voor het verblijfsregistratieonderzoek.

De werking van de optie Registratieonderzoek ELV gaat verloren als je registreert met een ander uursoort. De optie werkt alleen als er enkel met dit uursoort wordt geregistreerd. Let op: deze optie dient niet gebruikt te worden voor GRZ DBC-uursoorten.

/topic-images/Verblijfsregistratieonderzoek_1780.png

Dit vinkje zorgt ervoor dat alle tijd die op dit uursoort wordt geschreven, wordt gezien als cliëntentijd en per definitie niet wordt gezien als werktijd. Registraties op een uursoort met deze markering kunnen overlappen met andere registraties. Deze overlap is nodig wanneer de tijd voor het onderzoek extra geregistreerd wordt en dus overlapt met de tijd die nu al geschreven wordt.

Gebruik je in het weekkaartprofiel de optie splits client- en werktijd dan is alle tijd die direct aan cliënten is gebonden, altijd clienttijd en zou het dus niet nodig moeten zijn om het vinkje bij het uursoort aan te zetten. Zie Weekkaartprofielen configureren voor meer informatie.

Registraties op uursoorten waarbij de optie Registratieonderzoek ELV is ingeschakeld, zullen nooit afleiden tot een financiële boeking. Dit is om te voorkomen dat er dubbel gedeclareerd wordt.

Wanneer je als organisatie nu al alle eerstelijnsverblijfstijd apart registreert, dan is overlap niet nodig en is het dus ook niet nodig om het uursoort hier apart voor te markeren

Dit zorgt er ook voor dat deze registraties niet mee worden genomen bij de productiviteitsoverzichten, vergelijkingen of andere stuurinformatie vanuit Ons (zoals de cockpit of de zorgregelschermen). De huidige versie houdt nog geen rekening met stuurinformatie, maar we verwachten dit binnen enkele weken door te voeren.

Kenmerken registratieonderzoek vastleggen bij cliënten

Ga voor cliënten met een iWlz-indicatie besluit naar Cliënt Zorglegitimaties Indicatiebesluit iWlz en klik op het tandwieltje. Voor cliënten met een Zvw-zorglegitimatie ga je naar Cliënt Zorglegitimaties ZVW 2015 . Hier is het gedeelte Extra informatie zorglegitimatie toegevoegd. In dit deel kunnen de volgende velden worden gevuld:

  • Tijdstip opname

  • Herkomst patiënt

  • Ontslagbestemming

  • Doel verblijf

  • Type opname

  • Indicatie op basis zorgplan

Alle velden beschikken over keuzemogelijkheden, behalve het veld Indicatie op basis zorgplan.

Bezwaar tegen delen van registratiegegevens

Als cliënten bezwaar hebben tegen het delen van registratiegegevens met NZa, dan kunnen deze cliënten worden uitgesloten van de export door dit bezwaar expliciet vast te leggen bij Gebruik dossier- en persoonsgegevens. Zie Toestemming voor het delen van dossier- en persoonsgegevens vastleggen voor meer informatie.

Uursoort toevoegen aan weekkaarten/deskundigheidsprofielen

Het uursoort waarop geregistreerd wordt voor dit onderzoek moet zijn toegevoegd aan de betreffende weekkaarten/deskundigheidsprofielen van de medewerkers. Zie Weekkaartprofielen configureren voor meer informatie.

Tijd schrijven

Er geldt een specifieke regeling met registratievereisten voor het registratieonderzoek Elv en Wlz crisiszorg vv. De verleende zorg wordt vastgelegd aan de hand van het tijdschrijven door actieve behandelaren binnen het eerstelijnsverblijf. Deze gegevens kunnen voor een unieke behandelaar op twee manieren vastgelegd worden:

  • Een totaaltijd voor een type behandelaar per dag. Bijvoorbeeld als een so twee keer 10 minuten zorg levert aan de patiënt, dat in totaal 20 minuten wordt geregistreerd. Ook kunnen dit twee verschillende behandelaren binnen hetzelfde type behandelaar zijn (in dit voorbeeld twee verschillende sos die 10 minuten zorg leveren)

  • Per contact de bestede tijd op eenzelfde dag. Bijvoorbeeld als een so op dezelfde dag twee keer 10 minuten zorg levert aan de patiënt, wordt twee keer 10 minuten vastgelegd.

Zie Artikel 5 Regeling registratieonderzoek eerstelijnsverblijf en Wlz crisis-zorg vv voor de gegevens die voor het registratieonderzoek (soms optioneel) moeten worden geregistreerd. In Ons kan de tijdsregistratie op een van de volgende manieren (of een combinatie):

COD-16-beroep vastleggen

De medewerkers die tijd registeren voor dit onderzoek, moeten een COD-16-beroep hebben. Dit kun je vastleggen via Medewerker Deskundigheid Externe codes Beroep . Als een medewerker tegelijkertijd verschillende beroepstoekenningen heeft, dan zoekt de export specifiek naar het verplichte type beroep voor die export. Als een medewerker bijvoorbeeld een actief COD-16-beroep en een actief ZPM-beroep heeft, dan kijkt de ZorgTTP-export voor dit onderzoek echt alleen naar het COD-16-beroep, omdat dat type beroep verplicht is voor deze export.

Uursoortgebaseerd filter aanmaken

Maak vervolgens een uursoortgebaseerd filter aan met daarin het uursoort of de uursoorten waarop aangeleverd wordt. Zie Uursoortgebaseerd filter aanmaken en bewerken voor meer informatie.

ZorgTTP-exportprofiel inrichten en aanlevering naar NZA

Ga naar Beheer Export en klik op Toevoegen... om een exportprofiel van het type Registratie onderzoek aan te maken. Stel het juiste filter in om de export te genereren. Als je de export start, wordt de data aangeleverd bij de NZA.

Let op: Elke gegenereerde test- of productie-export wordt, ongeacht de omgeving (productie of test), aangeleverd bij de NZA.

Deze export zal altijd de huidige stand van zaken aanleveren vanaf 1 juli over gefiatteerde zorgregels. Er wordt dus geen historie bijgehouden. Bij het genereren van de export wordt er één Excel-bestand aangemaakt, met daarin het overzicht, eventuele waarschuwingen en uitval, de aanlevering en een werkblad PVM.

Hierbij is 'uitval' gebaseerd op het ontbreken van verplichte velden en 'waarschuwingen' op incorrecte niet-verplichte velden. Het werkblad PVM geeft aan of een aanlevering succesvol is verlopen of dat er validatiefouten zijn opgetreden. Daarnaast worden er per AGB-code 2 .csv-bestanden aangemaakt conform de aanleverspecificaties.

Validatiefouten in aanlevering

Als er valdiatiefouten zijn opgetreden (zie werkblad PVM), dan raden we je aan om het .zip-bestand van de export te openen en de daarin bijgevoegde .html te openen. Daarin vind je meer informatie over de validatiefout.

Identificatienummer van patiënt

In de bestanden wordt bij PATIËNT_IDENTIFICATIENUMMER het bsn van de cliënt gevuld. Hoewel het bsn in de aangemaakte bestanden van de export onbewerkt zichtbaar is, wordt deze gepseudonimiseerd via de PVM-module. Dit betekent dat de NZA een niet-herleidbare versie van het bsn van de cliënt ontvangt.

Waarom komen cliënten zonder registraties niet mee in de export?

Cliënten met een betreffende zorglegitimatie, maar waarbij geen tijd geregistreerd wordt, worden sindskort (moment van schrijven: 8 november) ook aangeleverd aan de NZA. Deze cliënten zie je terug in het werkblad 'Aangeleverd'. Er wordt dan een 0 gevuld bij 'Totaal aantal minuten'. (Voorheen werden alleen cliënten meegenomen waarbij daadwerkelijk geregistreerd was).

Barthelscore

Een Barthelscore wordt alleen meegenomen in de export als deze via Klinimetrie is bepaald en vastgelegd. Als een Barthelscore via bijvoorbeeld een profielvragenlijst wordt vastgelegd bij een cliënt, dan kan de export deze waarde niet vaststellen en komt deze niet mee in de export.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave