resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Exportprofiel bij verloningsexport inrichten

Exportprofiel bij verloningsexport inrichten

Ons bevat per type verloningsexport een exportprofiel. De invulvelden in het exportprofiel zijn voor alle verloningsexports vrijwel identiek en staan in de opsomming in deze handleiding uitgelegd.

Bij een aantal verloningsexportopties moet je een kommagescheiden lijst invoeren. Let er bij deze lijsten op dat elk individueel item wordt gescheiden met een komma en bijvoorbeeld niet met een spatie.

Gebruik de zoekfunctie van je browser (CTRL+F) om uitleg over het gewenste veld te vinden.

 • Type: het type wordt door Ons voorgedefinieerd en is niet aan te passen.

 • Naam: geef het profiel een herkenbare naam, zodat het profiel in het overzichtsscherm duidelijk te herkennen is

 • Filter: kies voor een uursoortgebaseerd filter en activeer hierin alle uursoorten die geëxporteerd moeten worden. Voorzie deze uursoorten daarbij ook van de juiste codes. Deze codes worden in het exportprofiel als identificatie gebruikt om de uursoorten mee te nemen of juist uit te sluiten bij bepaalde profielinstellingen. Exporteer altijd alle uursoorten die als werktijd gelden, ook als ze niet geëxporteerd moeten worden bij medewerkers die alleen hun contract en extra uitbetalingen uit het saldo krijgen uitbetaald. Dit kan later gefilterd worden. Als niet alle relevante uursoorten worden geëxporteerd, zal de ORT-berekening, de bereikbaarheidsberekening en de werktijd voor nulurencontracten niet correct berekend worden. Meer informatie over het inrichten van uursoortgebaseerde filters is te vinden in Uursoortgebaseerd filter aanmaken en bewerken.

 • Begindatum profiel: voorzie het exportprofiel van een ingangsdatum. Dit is bijvoorbeeld relevant als er in de loop van de tijd andere profielen worden aangemaakt met een afwijkende inrichting. Aan de hand van de datum is dan terug te vinden welke inrichtingen op welke exports betrekking hebben gehad.

 • Bestandsformaat: Ons biedt twee mogelijke outputformaten: CSV en HrCompMutXML. Kies voor CSV.

 • Bestandsnaam: de bestandsnaam wordt standaard gevuld, maar is indien gewenst aan te passen. %timestamp% in de bestandsnaam wordt bij de export vervangen door de huidige datum en tijd.

 • Werkgever: kies bij de werkgever voor een herkenbaar nummer. Vaak wordt hier gekozen voor 1.

 • Code ORT-uren extramuraal: de applicatie kan de ORT volgens een aantal cao's berekenen op basis van de gewerkte tijd. Hiervoor moet het exportprofiel per gebruikt ORT-percentage de juiste looncomponent bevatten.

  Voeg per Code ORT ...% de juiste looncomponent toe.

 • Tijdmodel: geef hier aan of er per maand, per periode of per week geëxporteerd moet worden. Dit bepaalt over welke periode de exportberekening uitgevoerd wordt.

  Let op: als je een wijziging aanbrengt in het tijdmodel in een bestaand exportprofiel, test dit dan uitvoerig. Het kan handig of zelfs nodig zijn om een nieuw exportprofiel aan te maken als je een ander tijdmodel wil gebruiken. Als je namelijk een nieuw exportprofiel maakt en dat vanaf een bepaalde datum gebruikt, dan worden waardes die al geëxporteerd waren niet nogmaals in een andere eenheid geëxporteerd. Als je het tijdmodel in een bestaand exportprofiel wijzigt, is de kans groot dat over dezelfde periode waardes worden gecorrigeerd en opnieuw worden geëxporteerd op een andere manier.

 • Bereken ORT: wil je geen ORT berekenen? Zet dit vinkje dan uit.

 • Componentnummers waarover GEEN ORT berekend wordt (komma-gescheiden): moeten sommige uursoorten uitgesloten worden van ORT-berekening? Plaats hier dan de codes die bij deze uit te sluiten uursoorten in het filter terug te vinden zijn.

 • Kostenplaats code voor virtuele medewerker: bij op-afspraak registraties wordt geregistreerd op een virtuele medewerker. De kostenplaatscode voor de virtuele medewerker kan hier opgegeven worden.

  Deze optie is van belang voor nulurencontracten.

 • Lijst met alle direct te exporteren uren (geen werktijd voor oproeper), kommagescheiden.: uursoorten waarvan de code uit het filter hier toegevoegd wordt, worden altijd geëxporteerd, ongeacht wie ze registreert. Dit is bijvoorbeeld handig voor verlofopnames of ziekte. Hier moeten ook de eerder ingevulde codes voor ORT en bereikbaarheid ingevuld worden. Als deze lijst niet ingevuld wordt, worden alle exportcodes uit het filter direct geexporteerd en is deze functionaliteit uitgeschakeld.

 • Code werktijd oproeper: onder deze code wordt werktijd voor nulurencontracten geëxporteerd. Alle uren die geëxporteerd worden met een code die niet in de direct te exporteren registraties staat, wordt bij een persoon met een contract dat direct uren uitbetaalt, geëxporteerd als deze code.

  Deze optie is van belang voor nulurencontracten

 • Exportcode directe tijd: voorzie dit veld van een code als het de bedoeling is dat alle tijd bij een cliënt, ongeacht de code in het exportfilter, onder één code geëxporteerd moet worden.

 • Bereken bereikbaarheid: de applicatie kan geregistreerde tijd van het uursoorttype 'Bereikbaarheid' omrekenen naar uit te betalen tijd. Wordt de volledige tijd waarin de medewerker bereikbaarheidsdienst had, als uursoort van het type bereikbaarheidsdienst geregistreerd? Zet deze optie dan aan. Wordt in plaats daarvan de direct uit te betalen tijd die voortvloeit uit de bereikbaarheidsdienst, geregistreerd in de weekkaart? Zet deze optie dan uit en voeg de looncomponent van de uit te betalen bereikbaarheid toe aan de lijst met direct te exporteren codes bij Lijst met alle direct te exporteren uren (geen werktijd voor oproeper), kommagescheiden.

 • Componentnummer bereikbaarheid: voeg hier het componentnummer van de bereikbaarheidsdienst in, zoals die terug te vinden is bij de bereikbaarheidsdienst-uursoort in het gebruikte filter. De op deze uursoort geregistreerde uren worden tijdens de export vanzelf omgerekend naar uit te betalen uren.

 • Componentnummer aanwezigheidsdienst (intramuraal): voeg hier het componentnummer van de aanwezigheidsdienst in, zoals die terug te vinden is bij de aanwezigheidsdienst-uursoort in het gebruikte filter. De op deze uursoort geregistreerde uren worden tijdens de export vanzelf omgerekend naar uit te betalen uren.

 • Componentnummers die niet als werkdag beschouwd moeten worden (door komma's gescheiden): Via deze optie kun je aangeven welke uursoorten niet als werkdagen geëxporteerd moeten worden.

 • Exporteer aantal slaapdiensten: geef hier aan of de export ook slaapdiensten mee moet nemen.

 • Code voor aantal slaapdiensten: staat bij Exporteer aantal slaapdiensten aangegeven dat slaapdiensten geëxporteerd moeten worden? Dan moet hier de code ingevoerd worden waarmee de slaapdiensten terug te vinden zullen zijn in het exportresultaat.

 • Exporteer kilometers en fietsdagen: activeer deze optie om kilometers en reisdagen te exporteren. Deze gegevens worden altijd geëxporteerd met de codes die te vinden zijn onder Beheer Instellingen Declaratiesoorten .

 • Exporteer dagen: activeer deze optie om dagen te exporteren: het gaat dan om dagen die gekenmerkt worden als werkdag, ziektedag of vakantiedag.

  Per soort dag is bij Componentnummer voor werkdagen, Componentnummer voor dagen ziek en Componentnummer voor vakantiedagen het juiste componentnummer in te vullen waaronder de dagen terug te vinden zijn in het exportbestand. Bij ziektedagen is het daarnaast mogelijk om bij Lijst met exportcodes die als ziekte beschouwd moet worden (kommagescheiden) de codes op te geven van de uursoorten uit het filter die onder 'Ziekte' vallen.

 • Dagen gewerkt alleen exporteren bij direct uit te betalen medewerkers/oproepers: bij werkdagen is hier nog een specifieke optie in te geven, waarbij gewerkte dagen alleen geëxporteerd worden bij direct uit te betalen medewerkers of oproepkrachten.

 • Lijst met contracttypes die niet geëxporteerd moeten worden (contracttype-importcode, kommagescheiden): op deze plek zijn contracttypes uit te sluiten van de export. Waardes zijn kommagescheiden in te voeren.

  Contractcodes mogen geen spatie bevatten, aangezien de applicatie die codes niet kan onderscheiden. Zie ook Contracten beheren

 • Lijst met OE's die niet geëxporteerd moeten worden (kommagescheiden, nummer van OE): op deze plek zijn medewerkers in bepaalde teams (organisatie-eenheden) uit te sluiten van de export.

 • Gebruik het voorgaande team van de medewerker, indien deze geen team heeft op het moment van uitbetaling: indien ingeschakeld zal het vorige team van de medewerker geëxporteerd worden,als de medewerker op het moment van de exportberekening geen team heeft of als is aangegeven dat het betreffende team uitgesloten wordt van de export.

 • Verwijderen: tot slot is het via de knop 'Verwijderen' mogelijk om het exportprofiel te archiveren. Het profiel zal in dat geval nog wel in te zien zijn via de link 'gearchiveerde profielen', maar niet meer ingezet kunnen worden voor nieuwe exports

 • AFAS ID periodetabel: gebruik dit veld om de AFAS-verloningsexport bij de start van de export per week te genereren. Vraag het ID-nummer van de eenheid 'Week' bij AFAS op en voer deze in dit veld in.

 • Vakantieregistraties negatief exporteren: vink deze optie aan om een min-teken mee te geven aan verlofopnames, zodat deze als afboeking van het verlof worden gezien.

 • Klantnummer: voer hier het klantnummer van de klant bij de verloningspartij in.

 • Lijst met componentnummers voor vakantie (kommagescheiden): vul hier alle componentnummers in die als vakantie beschouwd moeten worden.

 • Exporteer werkdagen/Exporteer ziektedagen/Exporteer vakantiedagen: via deze opties kun je de desbetreffende dagen uitsluiten van de export.

  Als de lijst met exportcodes die als ziekte beschouwd moeten worden, leeg is en je het vinkje Exporteer ziektedagen uit hebt staan, dan worden dagen met enkel een ziekteregistratie meegenomen als 'werkdag'.

 • Filter-codes om als soort code 5 te exporteren, kommagescheiden: wijs handmattig looncomponenten toe aan Soort code 5 en 9. Op deze manier kun je bijvoorbeeld het ouderschapsverlof of de looncode voor vakantie, ziek en werk anders definiëren in de export naar SDB.

 • Exporteer het aantal slaapdiensten (in eurocenten): schakel in of je slaapdiensten wilt exporteren.

 • Het aantal eurocenten per slaapdienst: geef aan in eurocenten hoeveel je per slaapdienst rekent (100 eurocent is 1 euro).

 • Code voor het aantal slaapdiensten: koppel het componentnummer voor het aantal slaapdiensten.

 • Exporteer de originele minuten in plaats van de berekende minuten: hiermee exporteer je de oorspronkelijke tijd en niet de tijd na het toepassen van de cao-berekening.

 • AFAS - Filter overlappende uursoorten: Voor vrijwel alle cao's is het inmiddels mogelijk om specifieke uursoorttypes te kunnen laten overlappen. Wanneer je dit vinkje aan zet, wordt bij het exporteren ook nogmaals een overlapcontrole gedaan en als er eventuele niet-toegestane overlap heeft plaatsgevonden wordt deze overlap verwijderd. Denk hier bijvoorbeeld aan een uursoorttype 'Oproep tijdens bereikbaarheid' waar met terugwerkende kracht opeens 'Werktijd' van is gemaakt. We raden het uiteraard af om dergelijke aanpassingen te doen, maar mocht dit gebeuren dan zorgt dit vinkje ervoor dat dit geen dubbele tijd oplevert omdat de overlap verwijderd wordt.

Slaapdiensten

 • Splits compensatie slaapdienst: Is het gewenst om de compensatie op te splitsen in de verschillende tarieven die op verschillende momenten gelden? Vink dan Splits compensatie slaapdienst aan.

 • Code voor compensatie tijdens slaapdienst laag tarief: Onder deze code worden de uren van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 00.00 uur geëxporteerd.

 • Code voor compensatie tijdens slaapdienst hoog tarief: Onder deze code worden de uren van zaterdag, zondag, feestdagen en in de nacht (0:00-06:00 uur) geëxporteerd.

Aanwezigheidsdiensten

 • Splits compensatie aanwezigheidsdienst: Is het gewenst om de compensatie op te splitsen in de verschillende tarieven die op verschillende momenten gelden? Vink dan Splits compensatie aanwezigheidsdienst aan.

 • Code voor compensatie tijdens aanwezigheidsdienst laag tarief: Onder deze code worden de uren van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 00.00 uur geëxporteerd.

 • Code voor compensatie tijdens aanwezigheidsdienst hoog tarief: Onder deze code worden de uren van zaterdag, zondag, feestdagen en in de nacht (0:00-06:00 uur) geëxporteerd.

Verschoven diensten

 • Code voor compensatie van verschoven diensten: vul hier de code in als je verschoven diensten wilt exporteren. Als je deze optie wilt gebruiken, moet ook het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

  Is het gewenst om de compensatie op te splitsen in de verschillende tarieven die op verschillende momenten gelden? Vink dan Splits compensatie verschoven diensten aan. Vervolgens kan per tarief een aparte code ingevoerd worden bij de velden Code voor compensatie verschoven diensten op .... Activeer deze optie om uitbetalingen voor compensatie en vakantiesaldo mee te nemen in de export.

  Vul vervolgens bij de velden Code uitbetaling ... de codes in waaronder de diverse uitbetalingen in de export terug moeten komen.

Overwerk

 • Code voor compensatie van overwerk: om overwerk-uren te exporteren, moet hier de code ingevoerd worden waarmee deze uren in het exportresultaat terug zullen komen. Let er in dat geval op dat deze uursoort in het filter dat gebruikt wordt, op actief staat. Ook moet in dit geval het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

 • Splits compensatie overwerk: zet deze optie aan als je overwerk wilt splitsen over verschillende cao-specifieke onderdelen.

  Vervolgens kun je de velden Code voor compensatie overwerk ... invullen. Het percentage van het overwerk wordt vervolgens op basis van de cao bepaald. Het is van belang dat áls de splitsing van het overwerk wordt toegepast, óók de code voor het totaal is ingevuld én het vinkje om te splitsen aan staat. Vanzelfsprekend is het nodig dat alle 6 velden met een unieke code worden gevuld. Indien eenzelfde code op meerdere plekken wordt gevuld zullen de regels worden samengevoegd.

 • Code voor compensatie overwerk vast tarief: Hier wordt de code gevuld voor VVT cao's waarbij overwerk altijd met een toeslag van 50% geëxporteerd wordt. De toeslag wordt omgerekend geëxporteerd. Dit houdt in dat bij 1 uur overwerk hier een waarde van 0,5 uur uitkomt.

  Houd er rekening mee dat je voor de toeslag een andere code gebruikt dan de code in het filter omdat er anders een optelling plaatsvindt tussen de totaal gewerkte uren onder deze uursoort en de toeslag.

Bereikbaarheidsdiensten

 • Splits compensatie bereikbaarheidsdienst: Is het gewenst om de compensatie op te splitsen in de verschillende tarieven die op verschillende momenten gelden? Vink dan Splits compensatie bereikbaarheidsdienst aan. Als je deze optie wilt gebruiken, moet ook het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

 • Code voor compensatie tijdens bereikbaarheidsdienst laag tarief: Onder deze code worden de uren van maandag t/m vrijdag tussen 06.00 en 00.00 uur geëxporteerd. Als je deze optie wilt gebruiken, moet ook het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

 • Code voor compensatie tijdens bereikbaarheidsdienst hoog tarief: Onder deze code worden de uren van zaterdag, zondag, feestdagen en in de nacht (0:00-06:00 uur) geëxporteerd. Als je deze optie wilt gebruiken, moet ook het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

Oproep tijdens bereikbaarheidsdiensten

 • Code voor compensatie oproep tijdens bereikbaarheidsdienst: om bereikbaarheidsdiensturen te exporteren, moet bij dit veld de code ingevoerd worden waarmee deze uren in het exportresultaat terug zullen komen. Let er in dat geval op dat deze uursoort in het filter dat gebruikt wordt, op actief staat. Ook moet in dit geval het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

 • Splits compensatie oproep tijdens bereikbaarheidsdienst: activeer deze instelling om uitbetalingen voor bereikbaarheidsdiensten mee te nemen in de export. Vul vervolgens bij de velden Code voor compensatie oproep tijdens bereikbaarheidsdienst de juiste codes in waaronder de diverse uitbetalingen in de export terug moeten komen.

 • Code voor compensatie oproep tijdens bereikbaarheidsdienst met een vast percentage: Hier wordt de code gevuld voor VVT cao's waarbij de oproep tijdens bereikbaarheidsdienst altijd met een toeslag van 25% geëxporteerd wordt. Dit houdt in dat bij 1 uur oproep hier een waarde van 0,25 uur uitkomt. Afhankelijk van het tijdstip wordt er ook ORT berekend over deze registraties. De ORT komt mee onder de desbetreffende ORT-code.

  Houd er rekening mee dat je voor de toeslag een andere code gebruikt dan de code in het filter omdat er anders een optelling plaatsvindt tussen de totaal gewerkte uren onder deze uursoort en de toeslag.

Crisisdienst

Rondom crisisdiensten kunnen verschillende gegevens met behulp van het exportprofiel geëxporteerd worden.

 • Exporteer aantal crisisdiensten: dit vinkje moet aanstaan als het exportprofiel ook crisisdiensten moet exporteren. Hierbij wordt gekeken naar registraties op uursoorten van het uurtype Crisis, maar ook registraties op uursoorten van het uurtype Oproep tijdens crisisdienst en Oproep tijdens crisisdienst op vrije dag.

  Meer informatie over uurtypes is te vinden in Uursoorten configureren

 • Code voor aantal crisisdiensten: Om crisisdiensten, oproepen tijdens crisisdiensten en oproepen tijdens crisisdiensten op vrije dag te exporteren, moet bij dit veld de code ingevoerd worden waarmee deze uren in het exportresultaat terug zullen komen. Let er in dat geval op dat deze uursoort in het filter dat gebruikt wordt, op actief staat.

 • Code voor compensatie oproep tijdens crisisdienst: om crisisdiensturen te exporteren, moet bij dit veld de code ingevoerd worden waarmee deze uren in het exportresultaat terug zullen komen. Let er in dat geval op dat deze uursoort in het filter dat gebruikt wordt, op actief staat. Ook moet in dit geval het vinkje bij Bereken bereikbaarheid aan staan.

 • Splits compensatie oproep tijdens crisisdienst: activeer deze instelling om uitbetalingen voor crisisdiensten mee te nemen in de export. Vul vervolgens bij de velden Code voor compensatie oproep tijdens crisisdienst de juiste codes in waaronder de diverse uitbetalingen in de export terug moeten komen.

 • Code voor compensatie oproep tijdens crisisdienst laag tarief: om crisisdiensten tegen laag tarief te exporteren, moet bij dit veld de code ingevoerd worden waarmee deze uren in het exportresultaat terug zullen Gebruik dit veld voor oproepen van maandag t/m vrijdag 06.00 - 22.00 uur

  Let op! Deze code moet verschillen van de code die de bijbehorende uursoorten in het filter toegekend hebben gekregen. Is de code zowel in het filter als in het exportprofiel gelijk? Dan wordt er dubbel geteld.

 • Code voor compensatie oproep tijdens crisisdienst hoog tarief: om crisisdiensten tegen hoog tarief te exporteren, moet bij dit veld de code ingevoerd worden waarmee deze uren in het exportresultaat terug zullen Gebruik dit veld voor oproepen tijdens overige uren en vrije dagen.

  Let op! Deze code moet verschillen van de code die de bijbehorende uursoorten in het filter toegekend hebben gekregen. Is de code zowel in het filter als in het exportprofiel gelijk? Dan wordt er dubbel geteld.

  Tip: Bij crisisoproepen op vrije dagen moet er geregistreerd worden op een uursoort van het type 'Oproep tijdens crisisdienst op vrije dag', omdat de applicatie niet kan bepalen wat vrije dagen zijn.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave