resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Zorgprestatiemodel: inrichting, GDS801 en handmatige facturen

Zorgprestatiemodel: inrichting, GDS801 en handmatige facturen

We hebben twee standaard financieringsstromen toegevoegd met bijbehorende prestaties: de GGZ-ZPM en de FZ-ZPM. In deze handleiding leggen we je uit hoe je het Zorgprestatiemodel voor jouw zorgorganisatie inricht.

Heb je in deze handleiding geen antwoord gevonden op je vraag? Bekijk dan ook de toelichting voor meer informatie over het ZPM en de veelgestelde vragen om te zien of je vraag al eens gesteld is, of de handleiding over het vastleggen van registraties:

Zorgvraagtypering

Als er een verwijzing voor een cliënt is binnengekomen in Ons, kan de zorgvraagtypering worden vastgelegd in Ons Klinimetrie. Hiervoor moeten zorgorganisaties bij het aanvangen van een behandeling voor een cliënt - naast een mogelijke DSM5-classificatie - een HoNOS+-vragenlijst of een alternatieve vragenlijst afnemen.

In 2022 en 2023 wordt dit alleen gebruikt om informatie te verzamelen. Het is goed om te weten dat wij de door de behandelaar vastgelegde uitkomst van de zorgvraagtypering automatisch meesturen in de declaratie. Pas in 2024 gaat dit veranderen. Het plan is dat de zorgvraagtypering dan een onderdeel gaat uitmaken van de bekostiging en dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars hier dan afspraken over gaan maken.

Wel dient het zorgvraagtype voor nieuwe cliënten vanaf 2022 verplicht op de factuur vermeld te worden. Indien er geen ZVT gevuld is, zal dit in uitval resulteren in de GDS801. Uitzondering op deze verplichting zijn cliënten vanuit de oude bekostiging. Indien er bij de Zorglabels in de ZPM-legitimatie gekozen wordt voor label N02, of N03, dan resulteert het ontbreken van een ZVT niet meer in uitval in de GDS801.

Er zijn 2 nieuwe vragenlijsten: FZ- en GGZ-zorgvraagtypering in Ons Klinimetrie. Binnen de GGZ-zorgvraagtypering zijn er 2 varianten:

 • De volledige variant (volledige HoNOS+)

 • De dynamische variant waarbij de volgorde van items bepaald wordt door eerder opgegeven scores. De gebruikers hoeven minder vragen te beantwoorden om een zorgvraagtypering te bepalen. Als er niet direct een resultaat bepaald kan worden via de dynamische methodiek, kan een gebruiker altijd de volledige methodiek gebruiken.

Zie Aanlevering zorgvraagtypering bij NZa voor meer informatie over de aanlevering van de zorgvraagtypering.

Benodigde autorisaties

De volgende autorisaties zijn nodig om de zorgvraagtypering te gebruiken:

 • De zorgvraagtyperingsrapportage [van een cliënt] aanpassen

 • De zorgvraagtyperingsrapportage [van een cliënt] bekijken

 • De zorgvraagtyperingsrapportage [van een cliënt] verwijderen

Zorgvraagtypering in Ons Klinimetrie

De zorgvraagtypering is een apart tabblad binnen Ons Klinimetrie. Ga in Ons Dossier naar een cliënt, klik links op het menu-item Klinimetrie en klik vervolgens op het tabblad Zorgvraagtypering om een nieuwe meting te starten of een bestaande meting te bekijken.

Weergave-template

Nedap Healthcare biedt een standaard weergave voor de zorgvraagtypering aan, zodat je direct gebruik kunt maken van de door ons ingerichte weergave. Download de weergave via Weergave meetinstrumenten beheren > Weergaves downloaden en bestaande weergaves uploaden in Ons Klinimetrie: configuratie.

Als je op een nieuwe meting klikt, kun je kiezen tussen een FZ- of GGZ-zorgvraagtypering. Deze twee zijn echt verschillend en zijn op andere punten gebaseerd.

De regelgeving schrijft voor dat 5% van de afgenomen zorgvraagtyperingen moet bestaan uit het afnemen van de volledige zorgvraagtypering. Ons Klinimetrie sluit hier op aan:

 • In 5% van de gevallen waarin een gebruiker een zorgvraagtypering invult, moet hij of zij de volledige zorgvraagtypering invullen.

 • De gebruiker wordt hierop gewezen via een pop-up met de tekst 'Je bent onderdeel van een steekproef, je dient ook de volledige vragenlijst in te vullen'.

 • Deze vanuit de steekproef verplichte afname zal in de overzichtstabel herkenbaar zijn onder het kopje Route als Steekproef.

De laatste zorgvraagtypering en DSM die zijn vastgelegd (meest actuele), gaan gelden. Een voltooid opgeslagen zorgvraagtypering kan niet meer bewerkt worden in tegenstelling tot de werking van andere meetinstrumenten in klinimetrie. Je kunt een zorgvraagtypering onvoltooid opslaan zodat deze later nog bewerkt kan worden. Als er een fout is gemaakt, moet je een nieuwe zorgvraagtypering invullen. Een zorgvraagtypering zal in de toekomst gebruikt worden voor een declaratie en het is niet gewenst om dit aan te kunnen passen.

ZPM-inrichting

Het ZPM moet worden ingericht, en die inrichting bestaat grofweg uit de volgende zes componenten:

 • Setting (organisatieniveau)

 • Privacybezwaar

 • Beroep van de medewerkers

 • Tarieven van de prestaties

 • Uursoortkoppelingen (hiervoor kun je ook bestaande uursoorten gebruiken)

 • ZPM-zorglegitimaties aanmaken bij een cliënt

Tijdverdeling Zorgprestatiemodel (ZPM) via uitgebreide werkwijze

Bovenstaande uitleg bij de overlappende individuele cliëntafspraken geldt ook voor het Zorgprestatiemodel. Controleer eerst of dit juist is ingesteld in je omgeving, voordat je verdergaat.

 1. Vraag via een ticket bij Support aan om de optie Uursoorten kunnen aanpassen voor verdeelde registraties uit Ons Agenda voor jullie omgeving in te schakelen. Daarmee krijg je in de uursoortinrichting de optie Deel registraties uit Ons Agenda op beschikbaar. Hiermee kun je bepalen wat het gedrag van directe en indirecte tijd en reistijd is. Deze optie komt dan voor alle cliëntgebonden uursoorten beschikbaar. Standaard staat dan het vinkje bij Directe tijd aan en bij de overige twee opties uit. Dit heeft verder geen invloed op de uursoortafleiding, omdat dit gelijk is aan hoe het nu werkt in jullie omgeving. Wel zie je bij zorgregels corrigeren dan een aanvullend label met Directe tijd staan.

  /topic-images/UursoortconfiguratieDeelRegistratiesOp_1738.png

  Als de optie Deel registraties uit Ons Agenda op niet wordt gebruikt bij uursoorten, worden alle registraties uit Ons Agenda in één zorgregel weggeschreven. Dat houdt in dat bijvoorbeeld indirecte uren en reistijd bij directe uren worden opgeteld als Directe tijd op Ja staat en de rest op Nee. Voor het ZPM mag alleen directe tijd worden gedeclareerd, en dat zou hierdoor niet meer zijn te onderscheiden van indirecte tijd.

 2. Pas de uursoorten aan die afleiden naar GGZ-ZPM of FZ-ZPM. Schakel voor ieder uursoort eerst Gebruik uitgebreide uursoortafleiding in. Deze optie is alleen beschikbaar als je de Uitgebreide uursoortafleiding hebt ingeschakeld.

 3. Zet de drie vinkjes bij Deel registraties uit Ons Agenda op op Ja. Deze vinkjes moeten allemaal op Ja staan om een goede verdeling voor de registraties te garanderen. Wijk hier alleen van af als je zeker bent dat dit voor jullie organisatie van toepassing is.

Registreren van verblijf

Voor de verblijfsprestaties geldt dat de voorgeschreven vastlegging uit het ZPM grotendeels al toegepast wordt in Ons. Verblijf is voor het zorgprestatiemodel het vastleggen van een aanvullende dienst. Hierbij geldt dat de registratie van verblijf en afwezigheid de uiteindelijke declaratie bepaalt, waarbij automatisch afleidingen plaatsvinden op grond van de voorgeschreven wetgeving. Zie Verblijf in Ons: configuratie voor meer informatie.

Declareren

De nieuwe declaratiestandaard GDS801 is geïmplementeerd in Ons in de vorm van een exportprofiel. Er kan nu met een begin- en einddatum gedeclareerd worden. Dit is in te stellen via het exportprofiel.

De naam van deze standaard staat voor Generieke Declaratiestandaard (GDS) en de 800-nummering verwijst naar het XML-formaat. Je declareert een combinatie van de setting, het beroep, het type consult en het aantal minuten. Validaties hierop worden uitgevoerd bij het draaien van de export en komen in het Excel-bestand naar voren.

Zorgcontracten koppelen aan een FZ-ZPM-legitimatie

Je kunt een zorgcontract koppelen aan een FZ-ZPM- legitimatie. Bij deze koppeling kun je een geldigheidsperiode opgeven, waardoor het mogelijk wordt om tijdens de duur van de legitimatie te wisselen van contractvorm.

Het contractnummer komt mee mee in het XML-bestand van de GDS801-export en wordt bepaald op basis van de AGB-code waarop de zorg geleverd is. Het nummer komt niet mee in het Excel-bestand van de GDS801-export. Als er geen contractvorm bij de zorglegitimatie is toegevoegd, en het systeem kan niet automatisch een contractvorm bepalen, dan resulteert dit in uitval in de GDS801.

GDS801 per AGB-code of op koepelcode exporteren

In het exportprofiel GDS801 voor de ZPM-GGZ of ZPM-FZ kan een AGB-code op worden opgegeven om verschillende AGB-codes voor verschillende instellingen/bv's losstaand van elkaar factureren of de facturatie scheiden als je via een ZZP-constructie vanuit 1 omgeving samenwerkt. Voor die exportprofielen is ook mogelijk een koepelcode in te stellen. Deze koepelcode wordt dan meegenomen in de facturen. Let op: behandellocaties krijgen nog steeds prioriteit over een ingestelde koepelcode. Voor de FZ moet de te gebruiken koepelcode ook onderdeel zijn van een zorgcontract (ga hiervoor naar Beheer Instellingen Overige Instellingen Beleidsprofielen/Zorgcontractinstellingen ). De invulvelden Alleen de volgende AGB-codes exporteren en Koepelcode gebruiken in GDS801-export en de optie Koepelcode zijn nu toegevoegd in de exportprofielinstellingen van de GDS801. Ga naar Beheer Export en bewerk het bestaande GDS801-exportprofiel of voeg een nieuw exportprofiel toe. Zie Exportprofiel aanmaken voor meer informatie.

Er kan uitval ontstaan bij het draaien van een export op basis van de zorgvraagtypering. Als dit het geval is komt de volgende melding in beeld Geen zorgvraagtypering gevonden voor cliënt .... op datum ..., wanneer deze wel wordt verwacht. Deze uitvalreden treedt op als de zorgvraagtypering eerder is vastgelegd dan de ZPM-legitimatie van start gaat. De zorgvraagtypering moet dus binnen de geldigheid van de ZPM-legitimatie vallen.

Berichtenverkeer via Vecozo middels de Berichtenbox

Als je declaratieberichten via de nieuwe standaard wilt uitwisselen met Vecozo via de Ons Berichtenbox, moet in de berichtenboxconfiguratie het berichttype Generieke declaratiestandaard (GDS801/GDS802) geactiveerd worden. Uitleg over het activeren van berichttypes in de Berichtenbox is te vinden in Configuratie van de Berichtenbox.

Handmatige factuur of nota exporteren

Maak een nieuw factuurprofiel en sjabloon voor het ZPM aan. Zie Factuurprofiel en -sjabloon configureren voor meer informatie. Kies bij Kies een debiteurgroep voor de debiteurgroep die overeenkomt met de ingerichte debiteur in de zorglegitimatie van de cliënt. Selecteer vervolgens het gewenste sjabloon. Gebruik eventueel het voorbeeldsjabloon voor een ZPM-cliënt dat door Nedap beschikbaar is gesteld. Dat download je hier.

 • Optelling: Deze optie is niet van toepassing bij het ZPM en heeft zodoende geen werking. Dit komt omdat elke registratie altijd apart op de factuur moet komen, dus je wilt ook geen optelling terugzien in de factuur.

 • Uitvoerder: de uitvoerder wordt niet in de testexport gevuld, maar wel in de productie-export

 • Privacyverklaring: Dit veld wordt in de handmatige factuur alleen gevuld als er ook een privacyverklaring in Ons is voor die cliënt. Het veld is conditioneel, maar kan gevuld worden met Toegepast als deze wel aanwezig is.

Als je de opties verder naar wens hebt ingesteld, klik je op Opslaan. Zie vervolgens Facturen genereren, inzien en terugdraaien voor meer informatie over het printen van de factuur.

Factuur per regiebehandelaar

Per regiebehandelaar die actief is, wordt een aparte factuur uitgedraaid. Als iemand in een periode wisselt van regiebehandelaar dan worden er twee aparte facturen aangemaakt. Eentje met alle registraties voor de eerste regiebehandelaar en een tweede factuur met de registraties voor de tweede regiebehandelaar.

ZPM-toewijzing uitsluiten van declaratie of pauzeren

Het is mogelijk om een ZPM-toewijzing niet mee te nemen in de declaratie. Dit kun je doen door de toewijzing uit te sluiten of tijdelijk te pauzeren. Voor gepauzeerde toewijzingen geldt dat er geen nieuwe zorg gedeclareerd wordt zolang de optie is ingeschakeld, maar eerder gedeclareerde zorg wordt niet gecrediteerd. Vanaf het moment van pauzeren tot het moment dat deze functie weer wordt uitgeschakeld, worden declaraties van deze legitimatie uitgesloten.

Voor uitgesloten toewijzingen geldt dat alle declaraties worden uitgesloten en dat eerder gedeclareerde regels worden gecrediteerd. In de declaratie-export rapportage zijn deze terug te vinden als uitval.

Als een toewijzing is uitgesloten of gepauzeerd, dan wordt de melding De zorglegitimatie behorende bij deze financiële boeking is uitgesloten van declaratie, of de declaratie is gepauzeerd getoond op de uitvallijst van de declaratie-export rapportage. Declaraties waarvoor zorg gecrediteerd zou moeten worden omdat deze declaraties zijn uitgevallen worden nu nog niet getoond.

/topic-images/Pauzeren-uitsluiten-zpm_2165.png

Als je een ZPM-toewijzing wilt pauzeren of uitsluiten, navigeer je naar de cliëntgegevens en klik je op de naam van de toewijzing. Klik daarna op het potlood-icoon bij Zorglegitimatie. Je kunt daarna aangeven of je de toewijzing wilt pauzeren of uitsluiten.

Bepalen van groepsconsultprestaties

Het bepalen van de groepsconsult prestaties gaat per half uur. Als een afspraak om 10.10 uur start, loopt het eerste half uur van 10.10 tot 10.40. De medewerker moet dat half uur helemaal aanwezig zijn. We ronden niet af naar boven. We volgen hierbij de Beleidsregel:

De prestatie groepsconsult betreft een eenheid vanaf 15 minuten contact per zorgverlener per patiënt.

Een cliënt wordt hierbij meegeteld als die minimaal een minuut van dat blok aanwezig is. We volgen hierbij de Beleidsregel:

Een groepsconsult wordt ingedeeld in één van onderstaande categorieën, op basis van alle patiënten die aanwezig zijn geweest op enig moment binnen de eenheid van 15 minuten.

Inhoudsopgave