resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wzd en Wvggz: gegevensaanlevering bij IGJ

Wzd en Wvggz: gegevensaanlevering bij IGJ

Beschrijving en gebruiksinstructie van de verschillende rapporten en exports in Ons die de Wzd en Wvggz-gegevensaanlevering bij de IGJ ondersteunen

In de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) staat dat zorgaanbieders halfjaarlijks gegevens over de toepassing van verplichte en onvrijwillige zorg moeten aanleveren bij de inspectie. Het gaat om een digitaal overzicht en een analyse. Ons ondersteunt deze aanlevering op verschillende manieren.

Naast de in deze handleiding genoemde gegevens-aanlevertools bevat ook de pagina 'Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen' overzichtsinformatie over toegepaste vrijheidsbeperkende maatregelen. Die informatie is bedoeld voor eigen gebruik en niet een op een te vergelijken met de informatie uit de aanlevertools die in deze handleiding genoemd staan. Meer uitleg hierover is te vinden in Vrijheidsbeperkende maatregelen en juridische statussen bekijken.

Benodigde configuratie

 

Kamer van Koophandel-nummer (KvK)

Om aan te kunnen leveren, geldt dat er een KvK-nummer vereist is. Informatie over het inrichten van dit nummer in Ons is te vinden in Zorginstellingsgegevens beheren.

Benodigde autorisaties

Rapport Wzd/Wvggz analyse (kwalitatieve analyse)

Voor het rapport Wzd/Wvggz Analyse geldt dat de gebruiker toegang moet hebben tot de pagina Overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen.

Digitaal overzicht (export Wet zorg en dwang)

Voor het digitale overzicht in de vorm van een exportbestand moet de gebruiker beschikken over de onderstaande autorisaties:

Ondersteuning aanlevering kwalitatieve analyse - rapport Wzd/Wvggz Analyse

Voor deze periodieke tekstuele analyse is het rapport 'Wzd/Wvggz Analyse beschikbaar'. Dit rapport toont per maatregelcategorie het aantal unieke cliënten dat deze vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode ontvangen heeft. Deze informatie is bedoeld ter ondersteuning van de tekstuele kwalitatieve analyse.

Navigatie

Om het rapport 'Wzd/Wvggz Analyse' te openen:

 1. Ga naar Rapporten.

 2. Klik op Cliënten.

 3. Klik op het rapportOverzicht vrijheidsbeperkende maatregelen.

 4. Klik rechts boven in het scherm op de knop Wzd/Wvggz-analyse.

Het scherm Wzd/Wvggz analyse verschijnt.

Analyseresultaten uitdraaien

/topic-images/Wzd%20en%20Wvggz%20analyse_1566.png Vul de onderstaande variabelen in en selecteer deze om de analyseresultaten uit te draaien:

 • een te selecteren locatie

 • een te selecteren toepasselijk recht

 • een in te geven begin- en einddatum

Klik vervolgens op de knop Genereer.

De resultaten tonen per maatregelcategorie het aantal unieke cliënten dat deze vorm van onvrijwillige zorg binnen de geselecteerde periode ontvangen heeft. Ook toont de analyse via een percentage de verhouding aan tussen de specifiek toegekende maatregelcategorie aan cliënten ten opzichte van het totale aantal ingezette maatregelen binnen de geselecteerde periode. Heeft een cliënt meerdere onvrijwillige zorgvormen ontvangen die vallen onder dezelfde categorie, dan wordt de cliënt maar 1 keer meegeteld.

Deze functionaliteit zal naar verwachting in de komende tijd op basis van verbetervoorstellen verder aangepast worden. Daarbij zal ook de informatie in de handleiding verder uitgebreid worden.

Welke maatregelen tellen mee in de analyse?

Maatregelen worden in de onderstaande gevallen meegeteld in de analyse:

Voor Wvggz:

 • Als er sprake is van een registratie op een maatregel of een registratie zonder maatregel die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

Voor Wzd:

 • Als er sprake is van een registratie op een maatregel of een registratie van onvoorziene zorg die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

 • Als er sprake is van een maatregel waar bij Toepassing (duur / frequentie) gekozen is voor Indien nodig of Structureel, die ingezet* is in de periode die in de analysevariabelen ingegeven is.

* Onder 'ingezet in de periode' tellen maatregelen mee volgens de onderstaande voorwaarden:

 • Terugkerende/frequente maatregelen of registraties tellen mee als de starttijd van deze maatregel of registratie binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

 • Gesloten maatregelen of registraties tellen mee als er ergens een moment is tussen het aanmaak- en sluitmoment van de maatregel/registratie dat binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

 • Open maatregelen of registraties tellen mee als er ergens een moment is vanaf het aanmaakmoment van de maatregel/registratie dat binnen de ingegeven rapporteerperiode valt.

Ondersteuning digitaal overzicht: export Wet Zorg en Dwang

Het digitale overzicht moet volgens een vaste standaard aangeleverd worden bij de IGJ in het bestandstype .xml. Voor de aanlevering hiervan is in Ons een speciaal exportprofiel beschikbaar, waarmee een xml-export gegeneerd kan worden die aansluit bij de eisen van de IGJ. Deze export genereert een zip-bestand met daarin het xml-bestand voor de IGJ en een Excel-rapport voor eigen gebruik, waarin de gegevens uit het IGJ-bestand terug te vinden zijn.

 • Maatregelen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om meegenomen te worden in de export. Zie Wzd-export: voorwaarden om maatregelen op te nemen voor meer informatie.

 • Voor de export is een organisatie-ID vereist. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het KvK-nummer van de organisatie. Zorg dat er een KvK-nummer is geregistreerd voordat je de export uitvoert.

Navigatie

Om het digitale xml-overzicht voor de IGJ uit te draaien:

 1. Ga naar Beheer

 2. Klik op de knop Export.

 3. De pagina Exportprofielen verschijnt.

Nieuw exportprofiel aanmaken

Om het overzicht uit te draaien, moet er eerst eenmalig een nieuw exportprofiel aangemaakt worden van het type 'Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd'. Eenmaal aangemaakt. Dit exportprofiel vormt de basis voor de IGJ-exports die vervolgens uitgedraaid kunnen worden.

Volg voor het aanmaken van een nieuw exportprofiel de stappen uit de handleiding Exportprofiel aanmaken.

Exportprofiel inrichten 'Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd'

Is er een exportprofiel aangemaakt? Dan moet het profiel ingericht worden om deze te kunnen gebruiken.

/topic-images/Exportprofiel%20Wzd_1601.png

 • Geef het profiel een passende naam. Onder deze naam zal het profiel terug te vinden zijn op de overzichtspagina Exportprofielen.

 • Voer een begindatum in. Het is belangrijk dat deze datum zich in het verleden bevindt. Stel deze datum bij voorkeur in op 1-1-2020, de ingangsdatum waarop de wet Wd en Wvggz in is gegaan.

 • Selecteer bij Declaratietype op welke wet de export betrekking moet hebben.

Moeten er gegevens aangeleverd worden voor zowel de Wzd als de Wvggz? Maak dan twee exportprofielen aan en maak per juridische stroming een apart exportbestand aan.

Export uitdraaien en aanleveren

/topic-images/Export%20draaien%20Wzd_1600.png

Is het exportprofiel ingericht? Dan is het mogelijk om exportbestanden uit te draaien.

 • Vul bij Tijdvenster de gewenste periode in waarover de export betrekking moet hebben.

 • Geef aan of het een test- of productie-export betreft. Een test-export kan zo vaak gedraaid worden als wenselijk is. Voor een productie-export geldt dat er geen overlap in de perioden mag komen. Eenmaal uitgedraaide periodes zijn dus niet opnieuw te exporteren.

  Draai altijd eerst een testexport. Op die manier kun je de gegevens goed controleren alvorens deze definitief aan te leveren.

 • Geef eventueel een toekomstig tijdstip in om de export te starten.

Resultaat: Zip-bestand en Excel-rapport

Een overzicht van alle gedraaide exports is te vinden op de overzichtspagina Exportprofielen. Alle gedraaide exports worden getoond, zowel test- (T) als productie-exports (P). Voor het IGJ kan een zip-bestand gedownload worden (lokaal opslaan), dat aan te leveren is bij de IGJ. Voor de zorgorganisatie zelf is een Excel-rapport beschikbaar.

Gedetailleerde uitleg over het uitdraaien en bekijken van exports is te vinden in Test- of productie-export uitvoeren.

/topic-images/Resultaat%20rapport%20IGJ_1602.png

Detailinformatie over de gegevens in het zip-bestand en Excel-rapport

De informatie in het zip-bestand en Excel-rapport komen met elkaar overeen. In het Zip-bestand is de informatie technisch gestructureerd conform de voorschriften van het IGJ. Het rapport is de leesbare variant voor Ons-gebruikers. Het rapport bevat de onderstaande gegevens:

Tabblad 'Overzicht'

Dit tabblad toont over de periode van de ingegeven begindatum tot en met de ingegeven einddatum:

Informatie

Toelichting

Aantal registraties

Elke rij in het tabblad Registraties vormt een aparte registratie. Het totale aantal rijen vind je dus hier in het tabblad Overzicht terug.

Aantal ongeldige registraties

Elke uitvalregel in het tabblad Uitval geldt als een ongeldige registratie. Het totale aantal uitvalsregels vind je dus hier in het tabblad Overzicht terug.


Tabblad 'Registraties'

Hier worden alle vastgelegde registraties getoond die voldoen aan de eisen zoals gesteld door het IGJ. Elke registratie wordt op een aparte regel vastgelegd. Elke locatiekoppeling die de cliënt in de opgegeven periode heeft, vormt een nieuwe regel met registratie in de export. Per registratie toont het overzicht:

Onder Registratie wordt het volgende verstaan:

 • Bij structureel geplande zorg geldt dat de maatregel die hiervoor aangemaakt is, ook als registratie in de lijst opgenomen wordt.

 • Bij structureel ongeplande zorg en bij onvoorziene zorg geldt dat alleen de registraties die op deze maatregelen vastgelegd worden, als registratie in de export opgenomen worden.

Gegeven

Omschrijving

Vastlegging in Ons

Vestigingsnummer

Dit is het vestigingsnummer van de vestiging/locatie waar of van waaruit de onvrijwillige zorg geleverd wordt overeenkomstig de registratie in het Handelsregister.

Dit gegeven is in Ons vast te leggen in het locatiegram. Meer informatie: Locaties configureren

Clientnummer

Het cliëntnummer van de cliënt in Ons.

Deze gegevens zijn in Ons vast te leggen bij de personalia van de client. Meer informatie: Cliëntpersonalia bewerken

BSN bekend

Hier is te zien of er een BSN bij de client is ingevuld in Ons.

Geboortedatum

De geboortedatum van de cliënt zoals deze in Ons ingegeven is

Zorgvorm type

Hier is te zien welk zorgvorm type er van toepassing is. De mogelijkheden zijn:

1: Structureel gepland,

2: Structureel ongepland

3: Onvoorzien

Deze gegevens zijn in Ons vast te leggen bij het aanmaken van een maatregel.

Soort interventie

De nummers die hier getoond worden, komen overeen met de nummers van de Vrijheidsbeperkende Interventies (zoals benoemd op de Wiki-pagina).

Als 'duur' niet van toepassing is voor een interventietype, wordt dit veld niet gevuld.

Deze maatregelen zijn in Ons vast te leggen bij het aanmaken van een maatregel.

Meer informatie: Wzd- en Wvggz-maatregel/verplichte zorg bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Begindatum

Dit is de datum waarop de onvrijwillige zorg is gestart als het gaat om zorgvormtype 1 en de datum waarop de onvrijwillige zorg is geleverd als het gaat om zorgvormtype 2 en 3.

Bij structureel geplande zorg is dit de geldig vanaf datum die te vinden is in de aangemaakte maatregel.

Meer informatie: Wzd- en Wvggz-maatregel/verplichte zorg bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

 

Bij structureel ongeplande en bij onvoorziene zorg is dit de startdatum zoals die ingevuld is bij de registratie op een maatregel.

Meer informatie:Registreren op aangemaakte Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg

Einddatum

De datum (tot en met) waarop de onvrijwillige zorg is gestopt.

Bij structureel geplande zorg is dit de evaluatiedatum die te vinden is in de aangemaakte maatregel.

Meer informatie: Wzd- en Wvggz-maatregel/verplichte zorg bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

 

Bij structureel ongeplande en bij onvoorziene zorg is dit de einddatum zoals die ingevuld is bij de registratie op een maatregel.

Meer informatie:Registreren op aangemaakte Wzd- en Wvggz-maatregelen/verplichte zorg

Duur

Hier is in de eenheid uren te vinden hoelang de onvrijwillige zorg is geleverd.

Frequentie

Hier is het aantal keren terug te vinden dat er in de eenheid uit de kolom frequentie-eenheid onvrijwillige zorg is toegepast. Bijvoorbeeld 1 keer per dag, of 3 keer per jaar.

Deze informatie is te vinden bij het maken van een maatregel onder het kopje Maatregelen -> Frequentie en Aantal .

Voor structureel ongeplande en onvoorziene zorg geldt voor Aantal het aantal registraties dat op de maatregel aangemaakt is.

Frequentie eenheid

Hier wordt de frequentie in tekst weergegeven (dagelijks, wekelijks, maandelijks of jaarlijks).

Ambulant

Hier is terug te vinden of de onvrijwillige zorg intramuraal of extramuraal is geleverd. De gegevens die hier kunnen staan zijn nee of ja.

Deze maatregelen zijn in Ons vast te leggen bij het aanmaken van een maatregel.

Meer informatie: Wzd- en Wvggz-maatregel/verplichte zorg bij de cliënt inzien, aanmaken of wijzigen

Juridische situatie

Hier staat de juridische titel op basis waarvan de levering van de onvrijwillige zorg plaatsvond. In dit veld worden de waardes uit de Juridische codelijst in volledige codenaam weergegeven.

In Ons is dit vast te leggen via het onderdeel Juridische status.

Meer informatie: Juridische status configureren en gebruiken


De onderstaande gegevens worden alleen in het exportbestand opgenomen als het BSN van de client niet bekend is.

Gegeven

Voornaam

Deze gegevens zijn in Ons vast te leggen bij de personalia van de client. Meer informatie: Cliëntpersonalia bewerken

Initialen

Voorvoegsel

Achternaam

Adressoort

Straat

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Huisnummerletter

Postcode

Woonplaats

Land

Aanduiding bij nummer

Geboorteland

Geboorteplaats


Tabblad 'Uitval'

Hier zijn registraties te vinden die uitvallen uit de export omdat die niet voldoen aan de IGJ-voorschriften. De reden van uitval staat in de eerste kolom vermeld. Deze redenen kunnen zijn:

 • Geen geldig adres voor client. Deze uitvalreden is zichtbaar als er én geen geldig adres bij de client bekend is én geen BSN. Alleen als beide gegevens ontbreken, wordt deze uitvalsreden getoond.

 • Kon cliënt met id {0} niet vinden. Deze uitvalsreden wordt getoond als de clientgegevens niet meer in Ons Administratie staan. Deze melding zal vrijwel nooit getoond worden.

 • Geen geboortedatum voor client. Er is geen geboortedatum bij de client bekend. Dit is een verplicht veld.

 • Kon type onvrijwillige zorg niet bepalen. De maatregel is niet volledig ingevuld, waardoor Ons niet kan bepalen of het zorgvorm structureel gepland, structureel ongepland of onvoorzien moet zijn.

 • Kon de ingezette maatregel niet bepalen. De maatregel in Ons is niet of niet meer gecategoriseerd.

 • Ongeldige juridische situatie. Deze melding wordt alleen getoond bij de Wvggz-export, als de registratie geen juridische status heeft of als deze staat op 'bepaal later'.

 • Ongeldig vestigingsnummer. Deze melding wordt getoond wanneer er geen of een ongeldig vestigingsnummer is ingevoerd in het locatiegram. Zie ook: Locaties configureren

Applicatie(s)
Inhoudsopgave