resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Wet- en regelgeving 2021: ZVW

Wet- en regelgeving 2021: ZVW

De wijzigingen in Wet- en regelgeving voor de ZVW zijn klein van aard en hebben vooralsnog alleen betrekking op de GZSP. Hieronder vind je informatie over de wijziging en hoe deze wijziging functioneel in Ons wordt verwerkt

Laatst gewijzigd op: 22 december 2020

De onderstaande informatie wordt doorlopend aangevuld. Zodra er meer bekend is, laten we dat weten.

GZSP volledig overgeheveld naar ZVW

Met ingang van 2021 zijn alle GZSP-prestaties die nog onder de tijdelijke subsidieregeling vielen, overgeheveld naar de Zvw. Specifek gaat het om de prestaties van gedragswetenschap, behandeling groep, paramedische zorg en SGLVG. Paramedische zorg die onder de GZSP valt, moet met de PM304 worden gedeclareerd.De overige zorg via de AW319. Hierbij geldt dat voor bepaalde prestaties uit de GZSP de regiebehandelaar mee moet komen in de AW319 en PM304. Hierbij moet het volgende aangehouden worden:

Daar waar in de Prestatiecodelijst geneeskundige zorg aan specifieke patiëntgroepen (GZSP) (PCL070) in toelichting 2 regiebehandelaar staat, moet de AGB-code van de natuurlijke persoon die de rol van regiebehandelaar vervult, in Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder (0420) gevuld worden. Voor alle overige prestaties in de PCL 070 m.u.v. van reistoeslag (1002) moet de AGB-code van de natuurlijke persoon die de betreffende zorg geleverd heeft, in Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder (0420) gevuld worden.

Uitwerking in Ons

Toevoeging prestaties

De prestaties die hierbij horen, zijn sinds versie 2020.8 in Ons Administratie beschikbaar. Specifiek zijn de onderstaande prestaties toegevoegd:

  • Zorg geleverd door een gedragswetenschapperr

  • Zorg in een groep aan kwetsbare patienten

  • Zorg in een groep aan lichamelijk gehandicapten / mensen met niet-aangeboren hersenletsel

  • Zorg in een groep aan patienten met de ziekte van Huntington

  • Zorg aan patienten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

Regiebehandelaar en behandelaar/uitvoerder toevoegen

  • Sinds versie 2020.8.11 van Ons Administratie is het mogelijk om een regiebehandelaar toe te voegen bij een GZSP-product in het legitimatieproductscherm. Dit is alleen verplicht in de AW319 bij producten met de code 1004, 1005, 1006, 1007. Ontbreken deze gegevens bij de declaratie-exports? Dan zal dit via uitval aangegeven worden.

    De regiebehandelaren worden gebaseerd op de medewerkers waarbij onder het tabblad Deskundigheid een AGB-code is ingevoerd.

  • Sinds versie 2020.8.16 is het mogelijk om in een PEZ-traject aan te vinken of er sprake is van GZSP. Daarbij kan de regiebehandelaar worden geselecteerd. Deze komt vervolgens mee in de PM304.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave