resultaten voor '{{ lastSearched }}'

Bedoelde je soms ?

Bedoelde je soms ?

Geen resultaten gevonden.
Toelichting: uitleg werkwijze Wet zorg en dwang in Ons (Wzd)

Toelichting: uitleg werkwijze Wet zorg en dwang in Ons (Wzd)

Uitleg over het administratieve proces van de Wzd (Wzd stappenplan) in Ons

Andere handleidingen over de Wzd zijn:

De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). Het Wzd stappenplan schrijft daarbij voor aan de zorgmedewerker in hoeverre onvrijwillige zorg noodzakelijk is, wie daarbij betrokken moet worden en welke evaluatietermijnen in acht genomen moeten worden.

De functionaliteit in Ons volgt het Wzd-stappenplan en toont de gebruiker in elke fase van het stappenplan welke gegevens bij een maatregel van belang zijn. Hieronder schetsen we het globale verloop van dit proces in Ons: uit welke onderdelen bestaat het Wzd-proces, wat is in elke stap van belang en welke aandachtspunten gelden er?

Stap 1: Aanmaken van een Wzd-maatregel

Is er sprake van een bekend probleem bij de cliënt waarvoor een maatregel ingezet moet kunnen worden? In dat geval maak je in Ons een maatregel aan. Het probleem moet als ernstig nadeel beoordeeld en beschreven worden bij het invoeren van de maatregel.

Drie mogelijke situaties

Er kunnen drie mogelijke situaties zijn (zie hieronder).

In elke situatie krijgt een opgeslagen maatregel een bepaalde status . Aan die status is in een oogopslag te herkennen op welke basis de maatregel toegepast is. Zo kunnen allerlei maatregelen vastgelegd worden, onafhankelijk van of dit met instemming of juist tegen de wil van de cliënt/vertegenwoordiger is. De status is zichtbaar als label bij het maatregelenoverzicht in Ons, in de tijdlijn en als titel bij een geopende maatregel.

Bij elke aangemaakte (vastgelegde) maatregel moet een evaluatiedatum vastgelegd worden. Daarmee krijgt elke maatregel een geldigheidsduur: dit is ofwel een uiterste evaluatiedatum volgens het stappenplan, ofwel een handmatig bepaalde evaluatiedatum.

Situatie: Tijdelijke/nood maatregel (Wzd) en Onvoorzien/geen grondslag (Wvggz)

Deze maatregel mag voor maximaal 14 dagen ingezet worden, daarna moet deze of gestopt worden, of omgezet naar een maatregel volgens plan. Een aantal aspecten van de maatregel moeten beschreven worden. De functionaliteit in Ons toont de velden die ingevuld moeten worden. Deze situatie kan van toepassing zijn als een cliënt nieuw binnenkomt (als voorlopige maatregel) en als er een incident is geweest dat tot een ernstig nadeel heeft geleid (als voorlopige maatregel).

Status : Maatregelen die vanuit deze situatie aangemaakt worden, krijgen in Ons de status Tijdelijke / noodsituatie (Wzd) of Onvoorzien/geen grondslag (Wvggz).

Situatie: Maatregel volgens plan

Deze maatregelen volgen het stappenplan als de maatregel onder onvrijwillige zorg valt. Hier moeten alle aspecten van de maatregel beschreven worden. De functionaliteit in Ons toont de velden die ingevuld moeten worden. Deze situatie is van toepassing bij maatregelen die structureel toegepast kunnen worden en vooraf uitgebreid besproken zijn met betrokkenen.

Status : Maatregelen die onder deze situatie vallen, kunnen verschillende statussen krijgen in Ons:

  • Onvrijwillig: er is sprake van onvrijwillige zorg bij Wzd .

  • Vrijwillig volgens stappenplan: er is sprake van 'Wilsonbekwaamheid ter zake' bij Wzd en van een van de drie 'Zware categorieën' maatregelen (sederende medicatie, insluiten, fixeren).

  • Instemming cliënt: er is sprake van dat de cliënt wilsbekwaam ter zake is, akkoord is met het opnemen en zich niet verzet.

  • Instemming vertegenwoordiger: er is sprake van dat de cliënt niet wilsbekwaam ter zake is, en de vertegenwoordiger is akkoord met het opnemen van de maatregel.

  • Gemengd plan: er is sprake van meerdere maatregelen die opgenomen zijn bij 1 ernstig nadeel. Hierbij valt te denken aan maatregelen met oplopende mate van vrijheidsbeperking. Die maatregelen komen mogelijk uit verschillende categoriën en worden mogelijk op verschillende basis toegepast (deels vrijwillig, deels onvrijwillig).

Situatie: Onvoorziene zorg registreren

Dit gebruik je als je ongepland/onvoorzien een maatregel hebt moeten toepassen om een ernstig nadeel te voorkomen zonder dat vooraf overleg mogelijk was. Het gaat dan bijvoorbeeld om een noodsituatie waarin de cliënt onverwacht agressief werd en je de cliënt hebt moeten vastpakken (fixeren) om hem rustig te krijgen.

Deze registraties krijgen geen status.

Stap 2 t/m 5: Evalueren en eventueel verlengen van een maatregel

Aan de hand van de evaluatiedatum die bij een maatregel ingevuld moet worden, vindt een evaluatie plaats in Ons. Elke evaluatie van een maatregel leidt tot een nieuwe versie van de maatregel met een nieuwe geldigheidsduur. Oude versies blijven bewaard en zichtbaar via een tijdlijn, waar altijd de historie van de maatregel(en) terug te zien is.

Signalering op te evalueren maatregelen

Tijdige attendering op aankomende evaluaties gebeurt op twee manieren:

  • De te evalueren maatregelen worden als taak opgenomen in de Kwaliteitsmonitor.

  • Daarnaast verschijnt de evaluatiedatum op de (zorg)plan-pagina als de maatregel in de komende 14 dagen geëvalueerd moet worden.

Evalueren

Maatregelen zijn te evalueren via de knop Evalueren , die onderaan elke maatregel op de (zorg)plan-pagina te vinden is. Het evalueren vindt in feite plaats door aanpassingen te maken aan onderdelen van de maatregel in het evaluatiescherm en de velden die bij een evaluatie vereist of beschikbaar zijn, in te vullen. Afhankelijk van de stap ( 2 t/m 5) waarin de maatregel zich bevindt, zijn bepaalde velden in de evaluatie optioneel of verplicht.

De aanpassingen resulteren in een nieuwe concept-maatregel die zichtbaar blijft in het evaluatiescherm, waarin aanpassingen mogelijk blijven zolang als nodig is. Wordt de geëvalueerde maatregel geactiveerd? Dan wordt de concept-maatregel een actieve maatregel: deze vervangt dan de vorige versie van de maatregel op de (zorg)plan-pagina.

De oude versie blijft bewaard en zichtbaar via een tijdlijn.

De fasering van concept naar actief naar oud is vergelijkbaar met de faseringen in het maken van een zorgplan in Ons. Ook hier bestaat het onderscheid in concept -> actief -> gearchiveerd.

Welke gegevens zijn bij het invullen van een evaluatie relevant?

  • De gegevens van de maatregel zelf : elk onderdeel van de maatregel is aan te passen. Op deze manier resulteert de evaluatie direct in een nieuwe concept maatregel.

  • Informatie van rollen en betrokken specialisten : Het evaluatiescherm bevat ruime invulvelden om de gegevens (naam, rol, evaluatie opmerkingen) van de verschillende rollen die betrokken zijn bij de evaluatie, te noteren.

  • Geldigheidsduur : Ook moet de geldigheid van de nieuwe versie van de maatregel ingevoerd worden. Deze velden Geldig vanaf en Volgende evaluatiedatum worden automatisch gevuld door Ons op het moment dat de evaluatieknop bij een maatregel voor de eerste keer aangeklikt wordt. Bij het bepalen van de datums kijkt Ons automatisch in welke stap de maatregel zich op dat moment bevindt. Wel zijn de datums handmatig aan te passen als dat nodig is.

Applicatie(s)
Inhoudsopgave